Search This Blog

16.8.13

காதல் பற்றி பெரியார்

காதல்

அன்பு, ஆசை, நட்பு என்பவற்றின் பொருளைத்தவிர வேறு ஒரு பொருளை கொண்டதென்று சொல்லும்படியான காதல் என்னும் ஒரு தனித்தன்மை ஆண் பெண் சம்மந்தத்தில் இல்லை என்பதை விவரிக்கவே இவ்வியாசம் எழுதப்படுவதாகும். ஏனெனில் உலகத்தில் காதல் என்பதாக ஒரு வார்த்தையைச் சொல்லி அதனுள் ஏதோ பிரமாதமான தன்மை ஒன்று தனிமை யாக இருப்பதாகக் கற்பித்து மக்களுக்குள் புகுத்தி அநாவசியமாய் ஆண் பெண் கூட்டு வாழ்க்கையின் பயனை மயங்கச் செய்து காதலுக்காக என்று இன்பமில்லாமல், திருப்தி இல்லாமல் தொல்லைபடுத்தப்பட்டு வரப்படு கின்றதை ஒழிக்க வேண்டுமென்பதற்காகவேயாகும்.

ஆனால் காதல் என்றால் என்ன? அதற்குள்ள சக்தி என்ன? அது எப்படி உண்டாகின்றது? அது எதுவரையில் இருக்கின்றது? அது எந்த எந்த சமயத்தில் உண்டாவது? அது எவ்வெப்போது மறைந்து விடுகிறது? அப்படி மறைந்து போய் விடுவதற்கும் காரணம் என்ன? என்பவை போன்ற விஷயங் களைக் கவனித்து ஆழ்ந்து யோசித்துப்பார்த்தால் காதல் என்பதின் சத்தற்ற தன்மையும், பொருளற்ற தன்மையும், உண்மையற்ற தன்மையும், நித்தியமற்ற தன்மையும் அதைப் பிரமாதப்படுத்துவதின் அசட்டுத் தனமும் ஆகியவை கள் எளிதில் விளங்கிவிடும்.

ஆனால் அந்தப்படி யோசிப்பதற்கு முன்பே இந்தக் காதல் என்கின்ற வார்த்தையானது இப்போது எந்த அர்த்தத்தில் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது? உலக வழக்கில் அது எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது? இவற்றிற்கு என்ன ஆதாரம்? என்பவைகளைத் தெரிந்து ஒரு முடிவு கட்டிக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும்.

இன்றைய தினம் காதலைப் பற்றி பேசுகிறவர்கள். “காதல் என்பது அன்பு அல்ல, ஆசை அல்ல, காமம் அல்ல, அன்பு நேசம் ஆசை காமம், மோகம் என்பவை வேறு, காதல் வேறு “நடப்பு வேறு” என்றும் அது ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் தங்களுக்குள் நேரே விவரித்துச் சொல்ல முடியாத ஒரு தனிக் காரியத்திற்காக ஏற்படுவதாகும். அதுவும் இருவருக்கும் இயற்கையாய் உண்டாகக் கூடியதாகும். “அக்காதலுக்கு இணையானது உலகத்தில் வேறு ஒன்றுமேயில்லை” என்றும்,

“அது ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண்ணிடமும் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஆணிடமும் மாத்திரந்தான் இருக்க முடியும்; அந்தப்படி ஒருவரிடம் ஒருவருக்குமாக இருவருக்கும் ஒருகாலத்தில் காதல் ஏற்பட்டு விட்டால் பிறகு எந்தக் காரணம் கொண்டும் எந்தக் காலத்திலும் அந்தக் காதல் மாறவே மாறாது” என்றும் பிறகு வேறு ஒருவர் இடமும் அந்தக் காதல் ஏற்படாது.

“அந்தப் படி மீறி அந்தப் பெண்ணுக்கோ, ஆணுக்கோ வேறு ஒருவரிடம் ஏற்பட்டுவிட்டால் அது காதலாயிருக்க முடியாது. அதை விப சாரம் என்று தான் சொல்லவேண்டுமே யொழிய அது ஒருக்காலும் காதலா காது” என்றும்,

“ஒரு இடத்தில் உண்மை காதல் ஏற்பட்டுவிட்டால் பிறகு யாரிடமும் காமமோ விரகமோ மோகமோ என்றெல்லாம் ஏற்படாது” என்று சொல்லப்படு கின்றது.

மேலும் இந்தக் காதல் காரணத்தினாலேயே ஒரு புருஷன் ஒரே மனைவியுடனும், ஒரு மனைவி ஒரே புருஷனுடனும் மாத்திரம் இருக்க வேண்டியது என்றும் கற்பித்து அந்தப்படி கட்டாயப்படுத்தியும் வரப்படு கின்றது.

ஆனால் இந்தப்படி சொல்லுகின்றவர்களை எல்லாம் உலக அனு போகமும் மக்களின் அனுபவஞானமும் இல்லாதவர்கள் என்றோ, அல்லது இயற்கையையும், உண்மையையும் அறியாதவர்கள் என்றோ அல்லது உண்மையை அறிந்தும் வேறு ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக வேண்டி வேண்டு மென்றோ மறைக்கின்றவர்கள் என்றேதான் கருதவேண்டி இருக்கின்றது.

அன்றியும் இந்த மாதிரி விஷயங்களைப் பற்றி நாம் சொல்லும் மற்றொரு விஷயமென்னவென்றால் ஒரு ஆணின் அல்லது ஒரு பெண்ணின் அன்பு, ஆசை, காதல், காமம், நட்பு, நேசம், மோகம், விரகம் முதலாகியவை களைப்பற்றி மற்றொரு பெண்ணோ ஆணோ மற்ற மூன்றாமவர்கள் யாரா வதோ பேசுவதற்கோ நிர்ணயிப்பதற்கோ நிர்பந்திப் பதற்கோ சிறிதுகூட உரிமையே கிடையாது என்றும் சொல்லுகிறோம்.

இன்னும் திறந்து வெளிப்படையாய் தைரியமாய் மனித இயற்கை யையும், சுதந்திரத்தையும், சுபாவத்தையும் அனுபவத்தையும் கொண்டு பேசுவதானால் இவை எல்லாம் ஒரு மனிதன் தனக்கு இஷ்டமான ஒரு ஓட்ட லில் சாப்பிடுவதுபோலவும், தனக்குப்பிடித்த பலகாரக்கடையில் பலகாரம் வாங்குவது போலவும், சாமான் கடைகளில் சாமான் வாங்குவது போலவும் அவனவனுடைய தனி இஷ்டத்தையும் மனோபாவத்தையும் திருப்தியையும் மாத்திரமே சேர்ந்ததென்றும் இவற்றுள் மற்றவர்கள் பிரவே சிப்பது அதிகப் பிரசங்கித்தனமும் அனாவசியமாய் ஆதிக்கம் செலுத்துவ துமாகுமென்றும் சொல்ல வேண்டும்.

இப்படிச் சொல்லப்படுவது கூட இவ்வளவு பெருமையையும் அணி யையும் அலங்காரத்தையும் கொடுத்து பேசப்பட்ட காதல் என்பதை முன் குறிப்பிட்டபடி அது என்ன? அது எப்படி உண்டாகின்றது? என்பதை யோசித்துப்பார்த்தால் யாவருக்கும் சரி என்று விளங்கிவிடும். காதல் என்கின்ற வார்த்தை தமிழா? வடமொழியா என்பது ஒரு புறமிருந்தாலும் தமிழ் மொழியாகவே வைத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு ஆண் பெண் கூட்டுத் துறையில் அன்பு, ஆசை, ஆவல், நட்பு, நேசம், விரகம் என்பவைகளைத் தவிர வேறுபொருள்கள் எங்கும் எதிலும் காணப்படவில்லை. அதின் வேறு விதமான பிரயோகமும் நமக்குத் தென்படவில்லை.

அன்றியும் அகராதியில் பார்த்தாலும் மேற்கண்ட பொருளைத்தவிர வடமொழி மூலத்தை அனுசரித்துக் காதல் என்பதற்கு கொலை, கொல்லல், வெட்டுதல், முறித்தல் என்கின்ற பொருள்கள்தான் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. மற்றபடி தனித் தமிழ் மொழியில் பார்த்தாலும் ஆண் பெண் சேர்க்கை-கூட்டு முதலாகியவை சம்மந்தமான விஷயங்களுக்கும், அன்பு, ஆசை, நட்பு, நேசம் என்பவைகளைத் தவிர வேறு தமிழ் மொழியும் நமக்குக் காணப்படவில்லை. இவைகளுடன் காதல் என்பதைச் சேர்த்துக் கொண்டாலும் இக்கருத்துக்க ளையே தான் மாற்றி மாற்றி ஒன்றுக்கு மற்றொன்றாகக் கூறப்படுகின்றதே தவிர காதலுக்கென்று வேறு பொருளில்லை.

ஆதலால் இவைகளன்றி காதல் என்பதற்கு வேறு தனி அருத்தம் சொல்லுகின்றவர்கள் அதை எதிலிருந்து எந்தப் பிரயோகத்திலிருந்து கண்டுபிடித்தார்கள் என்பதும் நமக்கு விளங்கவில்லை.

நிற்க இப்படிப்பட்ட காதலானது ஒரு ஆணுக்கோ, பெண்ணுக்கோ எப்படி உண்டாகின்றது? இது தானாகவே உண்டாகின்றதா? அல்லது மூன்றாவது மனிதனுடைய பிரவேசத்தைக் கொண்டு உண்டாகின்றதா? ஒரு சமயம் தானாகவே உண்டாவதாயிருந்தால் எந்த சந்தர்ப்பத்தில், எந்த ஆதாரத் தின்மீது என்பவைகளைக் கவனித்தால் பெண் ஆணையோ, ஆண் பெண் ணையோ தானே நேரில் பார்த்தாலும், அல்லது தான் மூன்றாவது மனிதர் களால் கேள்விப்படுவதாலும், உருவத்தையோ, நடவடிக்கையையோ, யோக்கியதையையோ வேறுவழியில் பார்க்கக் கேட்க நேரிடுவதாலுமேதான் உண்டாகக் கூடுமே தவிர இவைகள் அல்லாமல் வேறு வழியாக என்று சுலபத்தில் சொல்லிவிட முடியாது.

இந்தப் படியும்கூட ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண்ணிடத்தில் காதல் ஏற்பட்டு அந்தப் பெண்ணுக்கு அந்த ஆணிடத்தில் காதல் ஏற்படாமல் போனாலும் போகலாம். இந்தப்படியே ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஆணிடம் காதல் ஏற்பட்டு அந்த ஆணுக்கு அந்தப் பெண்ணிடம் காதல் ஏற்படாமல் போனாலும் போகலாம். எப்படியும் ஒரு மனிதன் ஒரு வஸ்துவைப் பார்த்த மாத்திரத்தில், கேட்ட மாத்திரத்தில் தெரிந்த மாத்திரத்தில் அந்த வஸ்து தனக்கு இருக்கலாம் - வேண்டுமென்பதாக ஆசைப்படுகின்றானோ, ஆவல் கொள்கி றானோ அதுபோல்தான் இந்த காதல் என்பதும் ஏற்படுவதாயிருக்கின்றதே தவிர வேறு எந்த வழியிலாவது ஏற்படுகின்றதா என்பது நமக்குப் புலப் படவில்லை.

எப்படிப்பட்ட காதலும் ஒரு சுய லட்சியத்தை அதாவது தனது இஷ்டத்தை - திருப்தியைக் கோரத்தான் ஏற்படுகின்றதே தவிர வேறில்லை என்பதும் காதலர்கள் என்பவர்களின் மனோபாவத்தை கவனித்தால் விளங்கா மல் போகாது.

அதாவது அழகைக் கொண்டோ, பருவத்தைக் கொண்டோ, அறிவைக் கொண்டோ, ஆஸ்தியைக் கொண்டோ, கல்வியைக் கொண்டோ, சங்கீதத்தைக் கொண்டோ, சாயலைக் கொண்டோ, பெற்றோர் பெருமை யைக் கொண்டோ, தனது போகபோக்கியத்திற்கு பயன்படுவதைக்கொண் டோ, அல்லது மற்றும் ஏதோ ஒரு திருப்தியை அல்லது தனக்குத் தேவை யான ஒரு காரியத்தையோ, குணத்தையோ கொண்டே தான் யாரும் எந்தப் பெண் ணிடமும், ஆணிடமும் காதல் கொள்ளமுடியும். அப்படிப்பட்ட அந்தக் காரியங்களெல்லாம் ஒருவன் காதல் கொள்ளும்போது இவன் அறிந்தது உண்மையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது அங்கு இருப்பதாக அவன் நினைத் துக் காதல் கொண்டு இருந்தாலும் இருக்கலாம் அல்லது வேஷ­மாத்திரத்தில் காட்டப் பட்டதாக இருந்தாலும் இருக்கலாம்.

உதாரணமாக ஒரு நந்தவனத்தில் ஒரு பெண் உல்லாசமாய் உலாத்து வதை ஒரு ஆண் பார்க்கின்றான். பார்த்தவுடன் அந்தப் பெண்ணும் பார்க் கின்றாள். இரண்டு பேருக்கும் இயற்கையாய் ஆசை உண்டாகிவிட்டது. பிறகு நீ யார் என்று இவர்களில் யாரோ ஒருவர் கேட்கிறார்கள். பெண் தன்னை ஒரு அரசன் குமார்த்தி என்று சொல்லுகிறாள். உடனே ஆண் காதல் கொண்டு விடுகிறான். இவனை யார் என்று அவள் கேட்கிறாள். இவன் தான் ஒரு சேவகனுடைய மகன் என்று சொல்லுகிறான். உடனே அவளுக்கு அசிங்கப்பட்டு, வெறுப்பேற்பட்டுப் போய்விட்டது. இது சாதாரணமாய் நிகழும் நிகழ்ச்சி. இங்கு ஏற்பட்ட காதல் எதை உத்தேசித்தது?

நிற்க, அவன் தன்னை சேவகன் மகன் என்று சொல்லாமல் தானும் ஒரு பக்கத்து தேசத்து ராஜகுமாரன் என்று சொல்லிவிட்டால் அவளுக்கு அதிக காதல் ஏற்பட்டு “மறு ஜென்மத்திலும்” இவனை விட்டுப் பிரியக் கூடாது என்று கருதி விடுகிறாள். 4-நாள் பொருத்தபின்புதான் காதல் கொண்டவன் அரச குமாரன் அல்ல என்றும், சேவகன் மகன் என்று அறிந்தாள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இந்த நிலையில் அந்தக் காதல் அப்படியே இருக்குமா? அல்லது இருந்தாகவேண்டுமா என்பதை யோசித்துப் பார்த்தால் காதல் ஏற்படும் தன்மையும், மறுக்கும் தன்மையும் விளங்கும். இந்தப்படிக்கே ஒரு பெண்ணை நோயல்லாதவள் என்று கருதி ஒருவன் காதல் கொண்டபின் நோயுடையவள் என்று தெரிந்தது அல்லது மற்றவனுடைய மனைவி என்று தெரிந்தது அல்லது ஒரு தாசி என்று தெரிந்தது அல்லது தன்னை மோசம் செய்து தன்னிடம் உள்ள பொருளை அபகரிக்க வந்தவள் என்று தெரிந்தது. இதுபோலவே இன்னமும் தான் முதலில் நினைத்ததற்கு அல்லது தனது நன்மைக்கும், திருப்திக்கும், இஷ்டத்திற்கும் விரோதமாயோ தான் எதிர்பார்க் காத கெட்டகாரியத்திற்கு அனுகூலமாகவோ ஏற்பட்டுவிட்டால் அந்தக் காதல் பயன்படுமா? அதை எவ்வளவுதான் கட்டிப்போட்டாலும் அது இருக்க முடியுமா? என்பவைகளை யோசித்தால் உண்மைக் காதலின் நிலையற்ற தன்மை விளங்காமல் போகாது.

நிற்க உண்மைக் காதல் என்பது ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தவுடன் உண்டாகுமா? அல்லது கொஞ்ச நாளாவது பழகியவுடன் உண்டாகுமா? பார்த்ததும் ஏற்பட்ட காதல் உயர்வானதா? அல்லது சிறிது நாள் பழகியபின் ஏற்படும் காதல் உயர்வானதா? சரீரத்தைக்கூடச் சரியாய் தெரிந்து கொள்ளா மல் தூர இருந்து பார்ப்பதாலேயே ஏற்படும் காதல் நல்லதா? அல்லது சரீரத்தின் நிலை முதலியவைகள் தெரிந்து திருப்தி அடைந்த காதல் நல்லதா? என்பவைகளை கவனிக்கும்போது சரீர மாறுபாடாலும், பொருத்தமின்மை யாலும் ஏன் எப்படிப்பட்ட உண்மைக் காதலும் மாறமுடியாது? என்பதற்கு என்ன விடை பகர முடியும்? அல்லது உண்மையாகவே ஒருத்தன் ஒருத்தி யுடன் காதல் கொண்டு விட்டால் ஒருத்தி தப்பாய் அதாவது வேறு ஒருவ னிடம் காதல் கொண்டுவிட்டதாய் கருத நேர்ந்தால் அது பொய்யாகவோ, மெய்யாகவோ இருந்தாலும் தன் மனதுக்கு சந்தேகப்படும்படி விட்டால் அப்போது கூட காதல் மாறாமல் இருந்தால் தான் உண்மைக்காதலா? அல்லது தன் மனம் சந்தேகப்பட்டால் அதிருப்தி அடைந்தால் நீங்கிவிடக் கூடிய காதல் குற்றமான காதலா? என்பதற்கு என்ன மறுமொழி பகரமுடியும்.

காதல் கொள்ளும்போது காதலர்கள் நிலைமை, மனப்பான்மை, பக்குவம், லக்ஷியம் ஆகியவைகள் ஒரு மாதிரியாக இருக்கலாம். பிறகு கொஞ்சகாலம் கழிந்தபின் இயற்கையாகவே பக்குவம் நிலைமை லக்ஷியம் மாறலாம். இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களிலும் காதலுக்காக ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக்கொடுத்துக்கொண்டு சதா அதிர்ப்தியில் துன்பத்தில் அழுந்த வேண்டியதுதானா என்று பார்த்தால் அப்போதும் காதலுக்கு வலுவில்லாத தையும் அது பயன்படாததையும் காணலாம்.

ஒரு ஜதை காதலர்களில் அவ்விருவரும் ஞானிகளாய் துரவிகளாய் விட்டார்களானால் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒருவரை ஒருவர் பிரிவதும் வெறுப்பதும் காதலுக்கு விரோதமாகுமா? விரோதமானால் அப்படிப்பட்ட காதல் பயன்படுமா? விரோதமில்லையானால் ஒருவர் ஞானியாகி துரவியாகி விட்டதால் மற்றவரை விட்டுப் பிரிந்து கொள்ளுவது காதலுக்கு விரோதமாகுமா? என்பதும் கவனித்தால் காதலின் யோக்கியதை விளங்காமல் போகாது. பொதுவாக மனித ஜீவன் ஒன்றைப் பார்த்து நினைத்து ஆசைப்படு வதும் ஒன்றினிடம் பலதினிடம் அன்பு வைப்பதும் நேசம் காட்டுவதும் இயற்கையேயாகும்.

அதுபோலவே மனிதனுக்குத் தானாகவே எதிலும் விரக்தி வருவதும், வெறுப்புக்கொள்வதும், பிரிவதும் இயற்கையேயாகும். பெலவீனமாய் இருக்கும்போது ஏமாந்து விடுவதும் உறுதி ஏற்பட்டபின்பு தவறுதலைத் திருத்திக்கொள்ள முயற்சிப்பதும், அனுபவ ஞானமில்லாதபோது கட்டுப் பட்டுவிடுவதும் அனுபவம் ஏற்பட்ட பிறகு விடுதலை செய்து கொள்ளுவதும் இயற்கையேயல்லவா?.

உதாரணமாக ஒரு வாலிபன் ஏமாந்து ஒரு தாசியிடம் காதல் கொண்டு சொத்துக்களை யெல்லாம் கொடுத்து விடுவதைப் பார்க்கின்றோம். அந்த வாலிபனுக்கு அந்த தாசியிடம் ஏற்பட்டது காதல் என்பதா? அல்லது காமம் என்பதா? அதே தாசி சிலசமயத்தில் தனக்குத் தாசித் தொழில் பிடிக்காமல் இந்த வாலிபனிடமே நிரந்தரமாயிருந்து காலத்தைக் கழிக்கலாம் என்று கருதி விடுவதைப் பார்க்கின்றோம். ஆகவே இந்த தாசி கொண்டது காதலா அல்லது வாழ்க்கைக்கு ஒரு சௌகரியமான வழியாய் இதை வாலிபன் அறியாமல் நேசத்தை வளர்த்துக்கொண்டே வந்தால் இது ஒத்தக் காதலாகி விடுமா? இப்படியெல்லாம் பார்த்தால் காதல் என்பது ஆசை, காமம், நேசம், மோகம், நட்பு என்பவைகளைவிட சிறிதுகூட சிறந்தது அல்லவென்பது விளங்கி விடும். அதற்கு ஏதேதோ கற்பனைகளை கற்பித்து ஆண் பெண்களுக்குள் புகுத்தி விட்டதால் ஆண் பெண்களும் தங்கள் உண்மையான காதலர்கள் என்று காட்டிக்கொள்ள வேண்டுமென்று கருதி, எப்படி பக்திவான் என்றால் இப்படி இப்படி எல்லாமிருப்பான் என்று சொல்லப்பட்டதால் அனேகர் தங்களை பக்திவான்கள் என்று பிறர் சொல்லவேண்டுமென்று கருதி பூச்சுப் போடுவதும், பட்டை நாமம் போடுவதும் , சதா கோவிலுக்குப் போவதும், பாட்டுகள் பாடி அழுவதும் வாயில் சிவசிவ என்று சொல்லிக்கொண்டிருப்பது மான காரியங்களைச் செய்து பக்திமான்களாகக் காட்டிக்கொள்ளுகின்றார் களோ அதுபோலும், எப்படிக் குழந்தைகள் தூங்குவது போல் வேஷம் போட்டு கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தால் பெரியவர்கள் குழந்தைகளின் தூக்கத்தைப் பரிசோதிப்பதற்காக “தூங்கினால் கால் ஆடுமே” என்று சொன் னால் அந்தக் குழந்தை தன்னைத் தூங்குவதாக நினைக்கவேண்டுமென்று கருதி காலைச் சிறிது ஆட்டுமோ அதுபோலும், எப்படி பெண்கள் இப்படி இப்படி இருப்பதுதான் கற்பு என்றால் பெண்கள் அதுபோலெல்லாம் நடப்பது போல் நடப்பதாய் காட்டித் தங்களைக் கற்புள்ளவர்கள் என்று காட்டிக் கொள் ளுகின்றார்களோ அதுபோலும் உண்மையான காதல்களானால் இப்படி இருப் பார்களே என்று சொல்லிவிட்டால் அல்லது அதற்கு இலக்கணம் கற்பித்து விட்டால் அதுபோலவே நடந்து காதலர்கள் என்பவர் களும் தங்கள் காதலைக் காட்டிக்கொள்ளுகிறார்கள். இதற்காகவே அவர்கள் இல்லாத வேஷத்தை யெல்லாம் போடுகிறார்கள். அதை விவரிப்பது என்றால் மிகவும் பெருகிவிடும்.

ஆகவே ஆசையைவிட, அன்பை விட, நட்பைவிட காதல் என்பதாக வேறு ஒன்று இல்லை என்றும், அவ்வன்பு, ஆசை, நட்பு ஆகியவைகள் கூட மக்களுக்கு அஃரிணைப்பொருள்கள் இடத்திலும் மற்ற உயர்திணைப் பொருள்களிடத்திலும் ஏற்படுவதுபோல் தானே ஒழிய வே றில்லையென்றும் அதுவும் ஒருவருக்கொருவர் அறிந்து கொள்வதிலிருந்து, நடவடிக்கையில் இருந்து, யோக்கியதையில் இருந்து, மனப்பான்மையில் இருந்து, தேவையில் இருந்து, ஆசையில் இருந்து உண்டாவதென்றும் அவ்வறிவும் நடவடிக்கை யும் யோக்கியதையும் மனப்பான்மையும் தேவையும் ஆசையும் மாறக்கூடிய தென்றும் அப்படி மாறும் போது அன்பும் நட்பும் மாறவேண்டியது தான் என்றும், மாற கூடியதுதான் என்றும் நாம் கருதுகின்றோம். ஆகவே இதிலி ருந்து நாம் யாரிடமும் அன்பும், ஆசையும், நட்பும் பொருளாகக் கொண்ட காதல்கூடாதென்றோ அப்படிப்பட்டதில்லை என்றோ சொல்ல வரவில்லை.

ஆனால் அன்பும், ஆசையும், நட்பும் மற்றும் எதுவானாலும் மன இன்பத்திற்கும், திருப்திக்குமேயொழிய மனதிற்குத் திருப்தியும், இன்பமும் இல்லாமல் அன்பும், ஆசையும், நட்பும் இருப்பதாய் காட்டுவதற்காக அல்ல என்பதை எடுத்துக் காட்டுவதற்காகவே இதை எழுதுகின்றோம். இதுவும் ஏன் எழுதவேண்டியதாயிற்று என்றால் மற்றவர்கள் திருப்தியிலும், சந்தோஷத்திலும் நுழைந்து கொண்டு தொட்டதிற்கெல்லாம் “இது காத லல்ல” “அது காதலுக்கு விரோதம்” “அது காம இச்சை” “இது மிருக இச்சை” என்பது போன்ற அதிகப் பிரசங்கித்தனமான வார்த்தைகளை ஒருவித பொறுப்புமில்லாதவர்கள் எல்லாம் கூறுவதால் அப்படிப்பட்டவர் கள் கூற்றை யும் கூறும் காதலையும் சற்று பார்த்துவிடலாம் என்றே இதைப்பற்றி எழுதலானோம்.

.....................எஞ்ஞான்றும் காதலரிருவர் கருத்து ஒத்து உற்று ஆதரவு பட்டதே இன்பம். “பரனை” நினைத்து இம்மூன்றும் விட்டதே பேரின்பம்.,

சற்றேனும் ஏறுமாறாயிருப்பாளே யாமாகில் கூறாமல் சன்னியாசம் கொள்ளு. (ஒளவை வாக்கு)

-------------------- தந்தைபெரியார் - “குடி அரசு ”- தலையங்கம் - 18.01.1931

35 comments:

தமிழ் ஓவியா said...


அறிவியல்


23.1.1938 அன்று ஆயக்கவுண்டன் பாளையத்தில் கூடிய மாநாட்டில் தந்தை பெரியார் குறிப்பிட்டதாவது:-

மக்கள் பிறப்பது கூட இனி அருமையாகத்தான் போய்விடும். அதுபோலவே சாவும் இனி குறைந்து விடும். மனிதன் வெகு சுலபமாக நூறு ஆண்டுகள் வாழ முடியும். யாரும் சராசரி ஒன்று, இரண்டு பிள்ளைகளுக்கு மேல் பெற மாட்டார்கள்.

ஆண் - பெண் புணர்ச்சிக்கும், பிள்ளை பேறுக்கும் சம்பந்தமில்லாமலே போய்விடும். வேலை செய்கிற குதிரைகள் வேறு. குட்டி போடுகிற, போடச் செய்கிற குதிரை வேறு என்கிற மாதிரி மனித சமூகத்தில் இருக்கும். பிள்ளைப் பெறும் தொல்லை, வளர்க்கும் தொல்லை, அதற்குச் சொத்து சுகம் தேடும் தொல்லை ஒழிந்து போகும் என்கிற நம்பிக்கை உண்டு.

- குடிஅரசு, 30.1.1938

தமிழ் ஓவியா said...

பிள்ளையார் பிறப்புப்பற்றி மறைமலை அடிகள்

விநாயகர் பற்றிய வரலாற்றினை அறிவுடையோர் அருவருக்கத்தக்கதான ஒரு கதை வடிவிற் கட்டிவிட்டார்கள். யாங்ஙனமெனிற் கூறுதும்:

திருக்கயிலாயத்தில் சிவபிரானும் அம்மையும் மகிழ்ச்சியோடு அமர்ந்திருக்கையில் கோவிலின் ஒரு பக்கத்துச் சுவரில் ஆண் - பெண் யானைகளின் வடிவங்கள் தீட்டப்பட்டிருந்தனவாம். அவற்றைப் பார்த்ததும் அவ்வியானை வடிவெடுத்து அம்மையை புணர வேண்டும் என்னும் காம விருப்பம் இறைவனுக்கு உண்டாயிற்றாம்.

அக்குறிப்பினைத் தெரிந்து கொண்ட அம்மையார் உடனே ஒரு பெண் யானை வடிவெடுக்க, இறைவனும் ஓர் ஆண் யானை வடிவெடுத்து அவளைப் புணர்ந்தானாம். அப்புணர்ச்சி முடிவில் யானை முகமுடைய பிள்ளையார் பிறந்தானாம். இவ்வாறு கந்த புராணத்தில் கதை சொல்லப்பட்டுள்ளது.

பாருங்கள் அறிஞர்களே! உணர்ந்து பார்க்கும் எந்த உண்மைச் சைவருக்கேனும் இக்கதை அருவருப்பினையும் மானக் குறைவினையும் விளைவியாது ஒழியுமோ? மக்களுள்ளும் இழிந்தவர் செய்யாத இக்காமச் செயலினை இறைவன் செய்தானென்பது எவ்வளவு அடாததாயிருக்கிறது? தேவ வடிவில் நின்று புணரும் இன்பத்தை விட, இழிந்த விலங்கு வடிவில் நின்று புணரும் இன்பம் சிறந்ததென்று கூற எவரேனும் ஒருப்படுவரோ?

அத்தகைய இழிந்த காம இன்பத்தினை இறைவன் விரும்பினான் என்றாலும், பேரின்ப உருவாயே நிற்கும் கடவுளிலக்கணத்திற்கு எவ்வளவு மாறுபட்டதாய் - எவ்வளவு தகாததாய் - எவ்வளவு பழிக்கத்தக்கதாய் இருக்கின்றது உணர்ந்து பார்மின்!

இக்கதை விலங்கின் புணர்ச்சியை கண்டு வரம்பு கடந்த காமங்கொண்ட ஓர் இழிந்த ஆரியப் பார்ப்பனனால் வடமொழியில் கட்டப்பட்டு வழக்கத்தில் வந்து விட்டது. பிள்ளையார் பிறப்பினைக் கூறும் கதைகள் அருவருக்கத் தக்கனவாய், கடவுளிலக்கணத்துக்குப் பெரிதும் மாறு கொண்டனவாய் நிற்கின்றன.

தமிழ் ஓவியா said...


மோடி: கண்டனங்கள் வலுக்கின்றன!


புதுடில்லி, ஆக.16- பிரதமருக்கு சவால் விட்டுப்பேசிய நரேந்திர மோடிக்கு காங்கிரஸ் கட்சி கண்டனம் தெரி வித்துள்ளது. குஜராத் மாநில முதல் அமைச்சர் நரேந்திர மோடி தனது சுதந்திர தின உரையில், பிரதமர் மன்மோகன் சிங்குக்கு சவால் விடுத்து பேசினார். பிரச்சினைகள் குறித்து பொது விவாதம் நடத்த தயாரா? என்று அவர் கேட்டார்.

இதற்காக அவருக்கு காங்கிரஸ் கட்சி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சல்மான் குர்ஷித் பேட்டி அளித்த போது கூறிய தாவது:-

சாஸ், பாகு அண்ட் தாமத் டெலிவிஷன் தொடரைப் பற்றி மோடி பேசியுள்ளார். அப்படி என்றால், மோடிதான் வில்லனா? (கல்நாயக்). கல்நாயக் என்ற பெயரில் கூட ஒரு சினிமா வந்துள்ளது. கல்நாயக் தொடரும் ஒளிபரப்பாகிறது. அதைப் பற்றியும் அவரிடம் கேளுங்கள். அய்தராபாத்தில், யெஸ் வீ கேன் ஆம், நம்மால் முடியும் என்று, ஒபாமா பயன்படுத்திய வார்த்தைகளை மோடி பேசியுள்ளார்.

யாரோ எழுதிக்கொடுத்ததை அவர் பேசியுள்ளார். அவர் தனது பேச்சை பிரதமரின் பேச்சுடன் ஒப்பிட்டுள்ளார். அது, சிறிய மனிதரின் வாய்நீளத்தை காட்டுகிறது. அவர் தனது முதுகைத்தட்டி தானே பாராட்டிக் கொள்ளக்கூடாது. மக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை பொறுமையாக காத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். பொறுமை காக்க வேண்டும்

இன்று சிறப்புமிக்க நாள். எனவே, மோடி இன்று மட்டுமாவது பொறுமை காக்க வேண்டும். ஆனால் இது அவருக்கு புரியாவிட்டால், அவருக்காக பரிதாபப் படுகிறேன். பிரதமர் என்பவர் இந்தியாவின் அடையாளம். மத்திய அரசின் வெளியுறவு கொள்கையை மோடி விமர்சித்துள்ளார். வெளிநாடு செல்வதற்கு விசா மறுக்கப்பட்ட அவர், இதுபற்றி பேசக்கூடாது. பாகிஸ்தான் விவகாரத்தை இந்தியா கையாள்வதையும் விமர்சித்துள்ளார். அது என்ன விளைவை ஏற்படுத்தும் என்று அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இவ்வாறு சல்மான் குர்ஷித் கூறினார்.

மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் குலாம்நபி ஆசாத் கூறியதாவது:- ஒபாமாவை விட நான் பெரியவன் என்று கூறினால், என்னை பைத்தியக் காரன் என்பார்கள். பிரதமருக்கு ஒரு மாநில முதல் அமைச்சர் எப்படி சவால் விட முடியும்? இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

தமிழ் ஓவியா said...

கோட்டைக்குள்ளேயே எதிர் குரல்!

நரேந்திர மோடியைவிட பிகார் முதல்வர் நிதீஷ்குமார் சிறந்த பிரதமர் வேட்பாளர் என, அம் மாநில பாஜக எம்எல்ஏ கூறியுள்ளார்.

பாஜக சார்பில் பிரதமர் வேட்பாளராக குஜராத் முதல்வர் நரேந்திர மோடி நிறுத்தப்படும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு பாஜக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த அய்க்கிய ஜனதாதளம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.

இதையடுத்து, பிகாரில் நிதீஷ்குமார் தலைமை யிலான அரசுக்கு அளித்து வந்த ஆதரவை பாஜக விலக்கிக்கொண்டது. நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் நிதீஷ்குமார் வெற்றிபெற்றார்.

இந்நிலையில், மோடியைவிட பிகார் முதல்வர் நிதிஷ்குமார் சிறந்த பிரதமர் வேட்பாளராக திகழுவார் என, பிகார் பாஜக எம்எல்ஏ ராணா கங்கேஷ்வர ராவ் தெரிவித்துள்ளார்.

சமஸ்திபூர் மாவட்டத்தில் உள்ள முகைதீன்நகரில் மாநில வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை சார்பில் "ஹரித் சமாகம்' என்ற நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் நிதீஷ் குமார், பாஜக எம்எல்ஏ ராணா கங்கேஷ்வர ராவ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். பின்னர் ராணா செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில்,""பிகாரின் பெருமைக்குரியவர் நிதீஷ். நரேந்திர மோடியைவிட இவர் சிறந்த பிரதமர் வேட்பாளர்'' என்றார்.

ஏற்கெனவே, தர்மங்கா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பாஜக எம்எல்ஏ அமர்நாத் காமி, நிதீஷ்குமாரைப் பாராட்டியதற்காக கட்சியிலிருந்து அண்மையில் நீக்கப்பட்டார். இந்நிலையில், மற்றொரு பாஜக எம்எல்ஏ இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்தது, அக் கட்சியி னரிடையே சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ் ஓவியா said...


கற்றுக் கொள்ள வேண்டியது


இதுவரை எந்தப் பார்ப்பனராவது பார்ப்பனரல்லாத கட்சிக்கு அனுகூலமாய்ப் பிரச்சாரம் செய்ய வந்திருக்கிறாரா? என்றால் ஒருவர்கூட இல்லையென்றுதான் சொல்ல வேண்டும். பார்ப்பனருக்கு வேறு எவ்வளவு கெட்ட குணம் இருந்தாலும், தங்கள் வகுப்பு விசயத்தில் எல்லாரும் ஒன்று சேருவது அவர்களிடமிருந்து நாம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய விசயம்.

(குடிஅரசு, 7.11.1926

தமிழ் ஓவியா said...


மோடிப் பேச்சு ஆச்சரியப் படத்தக்கது தானா?


குஜராத் மாநில முதல் அமைச்சர் நரேந்திர மோடியின் பேச்சையும் கேட்டேன். பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன்சிங் அவர்களின் பேச்சுகளையும் கேட்டேன்.

இதுபோன்ற முக்கிய நாளில் நாட்டின் நலன், வளர்ச்சி, சக்தி குறித்துத்தான் பேச வேண்டுமே தவிர, தனி நபர் விமர்சனங்களில் ஈடுபடுவதைத் தலைவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும்

அதுவும் அரசியலில் ஈடுபடுவோர் தன் மீது குற்றம் சாட்ட இடம் கொடுக்காதவாறு பொது வாழ்வில் நேர்மையாகவும், தனி வாழ்வில் தூய்மை யாகவும் இருக்க வேண்டும் - என்று பி.ஜே.பி. யின் மூத்த தலைவரான எல்.கே. அத்வானி டில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.

சுதந்திர தினத்தன்று குஜராத் முதல் அமைச்சரும், அடுத்துப் பிரதமர் நாற்காலியில் சட்டமாக உட்காரத் துடித்துக் கொண்டு இருப்பவருமான நரேந்திரபாய் தாமோதர தாஸ் மோடி சுதந்திர நாளில் அநாகரிகமான முறையில் அர்த்தமற்ற சவ(ட)ல் விட்டுப் பிரதமரைக் குறித்து மரியாதை குறைவாகப் பேசிய பேச்சின்மீது பிஜேபியின் மூத்த தலைவர் எல்.கே. அத்வானி அவர்கள் வைத்துள்ள குற்றச்சாற்று இது.

சாலையோரங்களில் ஒண்டிக்கு ஒண்டி வர்றீயா? போட்டுப் பார்ப்போமா? என்று இரு சண்டியர்கள் பேசும் பேச்சை - முதல் அமைச்சர் வாயிலிருந்து கேட்க முடிகிறது - அதுவும் பிரதமர் நாற்காலியின் மீது உட்காரத் துடித்துக் கொண்டு இருப்பவர் ஒருவர் வாயிலிருந்து வருகிறது என்றால் என்ன பொருள்? வார்த்தைகள் ஒரே வாந்தியாக அல்லவா இருக்கின்றன.

சுதந்திர நாள் என்றால் எதிர்க்கட்சியில் இருப்பவர்கள் ஆளும் கட்சியின்மீது குறை கூறக் கூடாது என்ற பொருளல்ல. அது ஆக்க ரீதியாக இருக்க வேண்டாமா? என்னுடன் நேருக்கு நேர் பிரதமர் விவாதிக்கத் தயாரா? என்று சவால் விடுவது சான்றாண்மைத் தன்மையின் கீழ் வருமா?

பிஜேபியின் சார்பில் பிரதமருக்கான வேட்பாளர் என்று அதிகாரப் பூர்வமாக அறிவிக்கப்படா விட்டாலும் அதிகாரப் பூர்வமற்ற நிலையில் அதுதான் நிலை என்பதை அரசியல் வட்டாரமும் ஊடகங்களும் அறிந்தே இருக்கின்றன.

இந்தக் கால கட்டத்தில் அவர் நடந்து வரும் போக்கும், வாயிலிருந்து வெளிவரும் சொற்களும் நாகரிகக் கோட்டுக்குள் இல்லை என்பதை பிஜேபியின் மூத்த தலைவர் எல்.கே. அத்வானியே ஒப்புக் கொள்வதாகக் கருதப்பட வேண்டும்.

குஜராத் கலவரத்திற்குப் பொறுப்பேற்க வேண்டிய முதல் அமைச்சர் நரேந்திரமோடி சிறுபான்மை மக்களை நாய்க் குட்டிக்கு ஒப்பிட்டுக் கருத்துக் கூறியது - கடும் சர்ச்சைக்கும் எதிர்ப்புக்கும் உள்ளானது.

அடுத்து நான் இந்து நேஷனலிஸ்ட் என்று சொல்லப் போய் அப்படியானால் இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ள மதச் சார்பற்ற தன்மைக்கு எதிரானவர் அல்லவா என்ற எதிர் கேள்வி எழுந்தது.

பொருளாதார நிபுணர் அமர்த்தியாசென் போன்றவர்கள் சாடும்படி இருந்தது. சிறுபான்மை மக்கள் மத்தியில் பாதுகாப்புக் குறித்து நம்பகத் தன்மையில் நரேந்திரமோடி இல்லை என்பது அரசியல் வண்ணக் கலவைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த நோபெல் பரிசு பெற்ற பொருளாதார நிபுணர் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளதை அலட்சியப்படுத்த முடியாது.

ஒன்றை நினைவூட்டினால், மோடியின் தராதரத்திற்கு போதுமான சாட்சியாக அமைந்து விடும்.

மோடி ஆட்சியில் 2002 டிசம்பரில் தூண்டி விடப்பட்ட சிறுபான்மை இன மக்களுக்கு எதிரான கலவரத்தின்போது சிறுபான்மை மக்களான முசுலிம்கள் அகதிகள் முகாம்களில் அடைபட்டுக் கிடந்தனர். பொறுப்பு வாய்ந்த ஒரு முதலமைச்சர் என்ன பேசினார் - நினைவிருக்கிறதா?

சிறுபான்மை மக்கள் - முகாம்களில் இனப் பெருக்கத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டு இருக்கின் றனர் என்று சொல்லும் அளவுக்குக் கீழ்த்தரக் குணமும், வக்கிரப் புத்தியும் கொண்டவர் தான் மோடி என்பதை நினைவுப்படுத்திக் கொண்டால் சுதந்திர தின விழாவில் அவர் பேசிய பேச்சுப்பற்றி ஆச்சரியப்படுவதற்கு என்ன இருக்கிறது?

தமிழ் ஓவியா said...

சுதந்திர நாள் அல்ல,துக்க நாள்!!!!

என்னைப் பொறுத்தவரையில் நான்இதை "சுதந்திரம் பெற்ற நாள்" என்றுசொல்ல மாட்டேன். அடிமையும், மடமையும், ஒழுக்கக் கேடும்,நேர்மைக்கேடும் ஏற்பட ஏதுவான துக்க நாள் என்று தான் சொல்வேன். இதை நான் இன்று மாத்திரம் சொல்லவில்லை.இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் என்றுஎன்றைக்கு வெளியிடப்பட்டதோ, அன்றே சொன்னவன் நான். காலித் தனத்துக்குப் பெயர் வேலை நிறுத்தம், அயோக்கியத்தனத்துக்குப் பெயர் அகிம்சை; சண்டித்தனத்திற்குப் பெயர் சத்தியாக்கிரஹம். தான் பதவி பெற்ற கட்சிக்கு துரோகம் செய்து விட்டு, எதிர்க் கட்சி ஆளாவது முதலிய அயோக்கியத்தனங்கள், எப்படி யோக்கியமான சுதந்திரமாக இருக்க முடியும்? மற்றும் .... இன்றைய சுதந்திரம் என்பதில், எந்த அயோக்கியத்தனமான காரியம்விலக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்ல முடியும்? இதை சுதந்திர ஆட்சி என்று வயிற்றுப் பிழைப்பு, பதவி வேட்டை தேசியவாதிகளும், மக்களும்தான் சொல்லிக் கொள்ள முடியுமே தவிர, நேர்மையான அறிவுள்ள ஜன சமுதாயத்தால் சொல்ல முடியுமா என்று கேட்கிறேன்?

தந்தைபெரியார் - "விடுதலை" தலையங்கம்-15.08.1972

தமிழ் ஓவியா said...


தேவதான மசோதா

தந்தை பெரியார்

பார்ப்பனரின் சூழ்ச்சி, மித்திரனின் அகம்பாவம்

சென்ற புதன் வியாழக்கிழமைகளில் தேவஸ்தான மசோதாவைப் பற்றி பார்ப்பன மித்திரனாகிய சுதேசமித் திரன் பத்திரி கையில் அக்கிரமத்திற்கும் அள வில்லையா? என்கிற தலைப்பின் கீழ் சில விஷமத்தனமான வார்த்தை களை எழுதியிருக்கிறது. அது எதைப் பற்றி என்றால் வரப்போகிற சென்னை சட்டசபைக் கூட்டத்தில் தேவதான சட்டத்தில் உள்ள சில சட்ட சம்பந்தமான சிறு தவறுதல்களைத் திருத்துவதற்காக ஒரு மசோதா சர்க்காரால் கொண்டு வரப்படப் போகிறது. ஏனெனில் அச்சிறு சட்ட சம்பந்தமான தவறுதல்களை ஆதா ரமாக வைத்தே தேவஸ்தான மசோதாவை அடியோடு ஒழிப்பதாகச் சொல்லி நமது பார்ப்பனர்கள் மகந்துகளையும், மடாதி பதிகளையும் ஏமாற்றி அவர்களிட மிருந்து லட்சக்கணக்கான பொருளைக் கவர்ந்து விவகாரங்களை உண்டாக்கி நியாயதலங்களில் தற்காலத் தடை உத்திரவும் பெற்று இன்னும் பல மடாதி பதிகளை ஏமாற்றிப் பொருள் பறிக்கப் பிரயத்தனப்பட்டு வருகிறார்கள். இப் பொழுது சர்க்காரால் கொண்டு வரப் படப்போகும் மசோதா நிறைவேறி விடுமானால் இம்மாதிரி நமது பார்ப் பனர்கள் மடாதிபதிகளையும் மகந்து களையும் ஏமாற்றிப் பொருள் பறிக்கவும் தற் காலத் தடை உத்தரவுகள் பெற்று, தர்மச் சொத்துகளை கொள்ளையடிக் கவும். முடியாமல் போய்விடு மாகையால் இது பற்றியே சுதேமித்திரன் இம் மசோதாவைப் பற்றி அதிகப் பிரசங்கித் தனமாகவும் அக்கிரமத்திற்கும் அள வில்லையா, என்று தலையங்கமிட்டு என்னென்னமோ பிதற்றுகிறான்.

1. 1923-ஆம் வருஷத்தில் இம் மசோதா சட்டசபை அங்கத்தினர்களில் இந் துக்கள் பலரால் எதிர்க்கப்பட்டும் இந்துக்களல்லாதாரின் உதவியைக் கொண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது என்று எழுதுகிறான். இம்மசோதா சட்டசபையில் நிறை வேறும்போது எதிர்த்த இந்துக்களை விட எதிர்க்காத இந்துக்கள் அதிகமாயிருந்து நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள். மித்திரன் அகராதியில் இந்துக்களென்று சொன்னால் பார்ப்பனர்களும் பார்ப் பனர்கள் தாளத்திற்கு ஆடும் பார்ப்பனரல்லாதாரையும் தான் குறிக் கும் போலிருக்கிறது. பார்ப்பனர் களுடைய அயோக்கியத் தனத்தை யாராவது வெளியிலெடுத்துச் சொன் னாலாவது அவர்களுக்கு விரோதமாய் யாராவது நடந்து கொண்டாலாவது அவர்கள் இந்துக்கள் அல்லபோலும்.
2. அல்லாமலும் ஆதி மசோதா கோர்ட்டில் விவகாரத்திலிருக்கும் போது புது மசோதா வெளியிட அவசியமில்லை என சுதேசமித்திரன் கூறுகின்றான். மசோதாவில் சட்ட சம்பந்தமான சில குற்றமிருந்ததன் பலனாய் கோர்ட்டில் மசோதாவைத் தள்ளி வைக்க விவகாரம் தொடுத்திருந்தாக வைத்துக் கொண் டாலும் இந்த சமயத்தில் மசோதாவின் குற்றத்தை நீக்குவதில் மித்திரனுக்கு நஷ்டமென்ன? மசோதாவின் குற்றம் நீங்கி கோர்ட்டிலுள்ள வழக்குகள் மேல் நடவடிக்கைகள் நடத்த வேண்டிய அவசியமில்லாமல் நின்று விட்டுப்போக வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுமேயானால் தங்கள் ஜாதியாருக்கு பீஸ் கிடைக்காமல் போய்விடுமே என் கிற பேராசைக் கெட்ட எண்ண மும் வரப்போகும் தேர்தல்களில் பிரசாரம் செய்வ தற்காக மடாதி பதிகளிடம் தேவ தான மசோ தாவை ஒழிக்க சட்டசபைக்கு ஆட்களை சேர்க் கிறோம், ஆட் களை சேர்க்கி றோம் என்று ஏமாற்றிப் பொருள்பறிக்க முடியாமல் போய் விடுமே என்கிற சின்னப் புத்தி தானா அல்லவா?

தமிழ் ஓவியா said...

3. தவிரவும் பொது ஜன அபிப் பிராயம் தெளிவாக வெளிப்படப்போகும் சமயமான சட்டசபைத் தேர்தலுக்கு முன் இம்மசோதாவை சட்டமாக்க முயலுவ தால் பொதுஜன அபிப்பிராயத்தை மந்திரிகள் லட்சியம் செய்யவில்லை என்றும் இந்த மந்திரிகளை ஒழித்தால் தான் ஜனங்களுடைய அபிப் பிராயத்திற்கு மதிப்பு ஏற்படும் என்றும் கூறுகிறான். இது மகா அக்கிரமமான வாசகமென்றே நாம் சொல்லுவோம். இப்பொழுது சட்டசபையிலுள்ள கன வான்களின் அபிப்பிராயம் பொதுஜன அபிப்பிராயம் அல்லவென்று மித்திரன் எப்படிச் சொல்லக் கூடும்? பொது ஜனங்களென்றால் யார்? மித்தி ரனுடைய இவ்வார்த்தையானது பொது ஜனங்களையே அவமானப்படுத்தத் தக்கதாயிருக்கிறது. பார்ப்பனர் தவிர பார்ப்பனர் பெரும் பான்மையாயிருக்கிற சபைகள் தவிர மற்ற சபை பொதுஜன சபை அல்லவென்றும் பொதுஜன அபிப்பிராயமல்ல என்றும் மித்திரன் கருதுவானேயானால் இப்பார்ப்பனர் களும் மித்திரனும் பொதுஜனங்கள் அல்லவென்று நாம் நிரூபித்தாலொழிய நமது நாடு முன்னுக்கு வராதென்று தான் நாம் சொல்லுவோம். இப்பார்ப்பனர்கள் தாங்கள் எந்த முறையில் சட்டசபையில் போயிருந்து கொண்டு பொது ஜனப் பிரதிநிதி என்று சொல்லிக் கொள் ளுகிறார்களோ, அதே முறையில் சட்ட சபைக்குச் சென்ற பார்ப்பனரல்லாதாரும் தாங்களும் பொது ஜனங்களின் பிரதிநிதி என்று சொல்லிக் கொள்வதற்கு உரிமை பெற்றவர்கள் என்ற அறிவு மித்திர னுக்கு ஏன் இல்லாமல் போய் விட்டது? இம்மாதிரி ஒரு சமூகத்தையும் சமூகப் பிரதிநிதிகளையும் கேவலமாகவும் அவமானமாகவும் மனம் புண்படும் படியாகவும் எழுதக்கூடிய ஆணவத்தை என்றைக்கு நாம் அழிக்கிறோமோ அன்றுதான் நாட்டிற்கே சேமமுண்டா கும். அதில்லாமல் இவைகளை இப்படியே அதிகப்பிரசங்கித்தனமாக நடக்க விட்டுக் கொண்டிருக்கும் வரையில், கோயில் சொத்தைத் தின்னுகிறவர் களும், மகந்து மடாதிபதிகளுக்கும், தாசி வேசிகளுக்கும் இடையில் தூது நடக்கிறவர்களும் வழக்குகள் பெயரால் தர்மச் சொத்தை கொள்ளையடிக் கிறவர்களும் பாமர ஜனங்களை ஏமாற்றி வயிறு வளர்க்கிறவர்களும், தேசத் திற்கோ மதத்திற்கோ கொஞ்சமும் பொறுப்பற்ற சுயநலப் பிணங்களுந்தான் நமது நாட்டுப் பொது ஜனங்களாகக் கருதப்படுவார்களென்றே நாம் பயப் படுகிறோம்.

அடுத்தாற்போல் சட்டசபையில் தேவதான மசோதா வரும் போது சட்ட சபையை விட்டு வெளியில் வந்துவிட் டோமென்று சொன்ன பார்ப்பன சுயராஜ்யக் கட்சி வீரர்கள் மீண்டும் சட்டசபைக்கு வருவார்களா வரமாட் டார்களா என்பதும் தேவதான மசோதா விஷயம் சுயராஜ்யக் கட்சிக்கு சம்பந்தப் பட்டதா, தனித்தனி நபர் சம்பந்தப்பட்டதா என்பதும், தனித்தனி நபர் சம்பந்தபட்ட தானால் கட்சித் தலைவரின் உத்திர வில்லாமலே சட்டசபைக்குப் போகலாமா என்பதும் அறிய வெகுஜனங்கள் இச்சமயம் ஆவலாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

- குடிஅரசு - துணைத்தலையங்கம் - 08.08.1926

தமிழ் ஓவியா said...


மத விஷயத்தில் சர்க்காரைப் பிரவேசிக்கச் செய்யாத பார்ப்பனர்கள் தேவார பாராயணத்திற்கு தடை உத்தரவு (இஞ்சங்ஷன்)


நமது பார்ப்பனர்கள் தென்காசி கோவிலில் சுவாமியுடனும், தேவாரத்துடனும் ஒத்துழையாமையும் பகிஷ்காரமும் செய்ய நேர்ந்தது போலவே சங்கரன் கோவிலிலும் செய்ய நேரிட்டுவிட்டால், தங்கள் வரும்படிக்கு ஆபத்து வந்துவிடுமே எனப் பயந்து சங்கரன்கோவில் டிஸ்டிரிக்ட் முனிசீப்பு கோர்ட்டில் வியாஜ்ஜியம் தொடுத்து தங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்காததற்கு முந்தி தேவாரம் படிக்கக்கூடாது என்று (இஞ்சங்ஷன்) தடை உத்தரவு வாங்கி விட்டார்களாம்.

கோவில் அதிகாரிகள் அதை அப்பீல் செய்ய பிரயத்தனப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களாம். இந்துமத சம்பந்தமான விஷயத்தில் சர்க்காரார் மூலமாய் நமது இந்துக்கள் பணங்காசுக்கு வரவு செலவு கேட்பதுகூட இந்து மதத்தில் சர்க்காரை பிரவேசிக்க விட்டு விட்டார்கள் என்று மாய்மாலக் கண்ணீர் விடும் நமது பார்ப்பனர்கள் தேவார பாராயணம் செய்வதை நிறுத்த சர்க்காரிடம் போயி ருப்பதும், இந்துக்கள் அல்லாதவர்கள்கூட ஒரு சமயம் இதற்கு தீர்ப்பு எழுதும்படியாகச் செய்வதும், இந்து மதத்தில் சர்க்காரை நுழைய விட்டதல்ல போலும்! ஏன்? பார்ப்பனர் கோர்ட்டுக்கு போனால் மதபக்தி; பார்ப் பனரல்லாதார் கணக்கு கேட்டால் மதத் துரோகம் போலும்!

- குடிஅரசு - செய்திக்குறிப்பு - 05.12.1926

தமிழ் ஓவியா said...

சர்.சி.பி. அய்யரின் விஜயம்

சென்னையில் சுயராஜ்யக் கட்சியின் பேரால் நடைபெற்று வந்த காலித்தனங்களும் போலீசாரின் அலட்சியமும், சர்.சி.பி. ராமசாமி அய்யர் அவர்கள் இந்தியாவை விட்டு கப்பலேறியவுடன் அடங்கிக் கிடந்தது. இப்போது அவர் ஜெனிவாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வர கப்பலில் காலடி வைத்த உடன் பழையபடி ஆரம்பமாய் விட்டது. காலிகள் கூட்டங்களில் கல்லெறியவும், மோட்டார் டயர்களைக் கிழிக்கவும், பல வந்தமாய்த் தாக்கவும் ஆரம்பித்து விட்டார்கள்.

அவர் சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்ததும் காலித்தனங்களும், போலீசைப் பற்றி பயமற்ற தன்மையும் கடைத் தெருவிலும் மூர் மார்க்கெட்டிலும் விற்க ஆரம்பமாய் விட்டது. இது எங்குபோய் நிற்குமோ தெரிய வில்லை. முள் வாழையின் மேல் பட்டாலும் வாழைக்குத்தான் கேடு, வாழை முள்ளில் மேல் பட்டாலும் வாழைக்குத்தான் கேடு என்பது போல் காலித்தனம் நடந்தாலும் பார்ப்பனரல்லாதாருக்குத்தான் உபத்திரவம். அதை அடக்கப் பிரயத்தனப்பட்டாலும் பார்ப்பனரல்லாதாருக்குத்தான் உபத்திரவம் என்கிற நிலையில் நமது பார்ப்பனர்கள் நம்மை வைத்துக் கொண்டு தங்கள் சூழ்ச்சி ரதத்தை ஓட்டுகிறார்கள்.

- குடிஅரசு - சிறுகுறிப்பு, 24.10.1926

தமிழ் ஓவியா said...

சென்னைத் தொழிலாளர்களும் தேர்தல் கூட்டங்களும்

ஸ்ரீமான் எஸ். சீனிவாசய்யங்கார் அவர்கள் தொழிலாளர்களுக்கு நமது ஸ்ரீமான் முதலியார் அவர்களால் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்ட பிறகு சென்னையில் ஜஸ்டிஸ் கட்சியார்களால் ஏற்படுத்தப் படும் கூட்டங்களில் ஆலைத் தொழிலாளர்கள் கலகம் செய்வதாக `திராவிடனில் காணப்படுகிறது. இதில் உண்மை இருக்கிறதோ இல்லையோ, ஆனாலும் நாம் நமது தொழிலாளர், பார்ப்பனரல்லாதார் ஆகிய சகோதரர்களை ஒன்று கேட்கிறோம்.

அதாவது, நவம்பர் மாதம் 8ஆம் தேதி(சட்டசபைத் தேர்தல் தீர்ந்ததற்குப்) பிறகு இந்தப் பார்ப்பனர்கள் நமது தொழிலாள சகோதரர்களையாவது மற்றும் இப்போது அவர்கள் நியமித்துக் கொண்டிருக்கும் பார்ப்பனரல்லாதார்களையாவது திரும்பிப் பார்ப்பார்களா, கவனிப் பார்களா என்பதைத் தயவு செய்து யோசித்துப் பார்க்கும்படி வேண்டுகிறோம்.

- குடிஅரசு - செய்திக்குறிப்பு, 03.10.1926

தமிழ் ஓவியா said...


மதுரையில் பார்ப்பனரல்லாதார் மகாநாடு


நாளது டிசம்பர் 25,26-ஆம் தேதி சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் மதுரை மாநகரில் பார்ப்பனரல்லாத மக்களின் மகாநாடு கூட்டப் போகும் விபரம் சென்ற வார இதழிலேயே தெரிவித்திருக்கிறோம். இம்மகாநாடு பார்ப்பன ரல்லாதார்களுக்கு மிகவும் முக்கிய மகாநா டாகும். பெரும்பாலும் நமது மக்களின் பிற்கால நிலைமை இதன் மூலமாகவே இச்சமயம் நிர்ண யமாக வேண்டியிருக்கிறது.

பார்ப்பனரல்லாதாரிடம் கவலை உள்ள வர்கள் என்றும் பார்ப்பனரல்லாதாருக்கு உழைப் பவர்கள் என்றும் பறையடித்துக் கொள்ளு பவர்கள் அவசியம் தவறாமல் இம்மகாநாட்டிற்கு வந்து கலந்து தங்களது அபிப்பிராயத்தையும் சொல்லி ஒப்பச் செய்து மேலால் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விபரத்திற்கு ஒரு திட்டம் ஏற்பாடு செய்ய உதவி புரிய வேண்டும்.

மகா நாடு எவ்வித அபிப்பிராய பேதமுள்ள பார்ப்பன ரல்லாதாருக்கும் பொதுவானதென்றே சொல்லுவோம். பொறாமையாலோ துவேஷ புத்தியினாலோ மகாநாட்டிற்கு வராமலிருந்து விட்டு பின்னால் அது தப்பு இது தப்பு; இது யாரோ சிலர் கூடிக் கொண்டு நடத்திய மகா நாடு; ஆதலால் என்னைக் கட்டுப் படுத்தாது; இதில் சேராதவர்கள் அனேகர்கள் இருக் கிறார்கள் என்று நோணா வட்டம் பேசுவதில் ஒரு பயனும் இராததோடு இவ்வித செய்கை சமுகத் துரோகம் சமயோசித வயிற்றுப் பிழைப்பேயாகும்.

தவிர மகாநாட்டின் தீர்மானம் என்ன வானாலும் ஏற்றுக் கொள்ளத் தயாராயிருக்கி றோம். ஆதலால் நாம் போக வேண்டிய அவசி யமில்லை என்பதாக சோம் பேறி வேதாந்தம் பேசாமல் வேறு விதமான தவிர்க்க முடியாத சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டாலன்றி மற்றபடி கூடிய வரையில் எல்லா முக்கிய கனவான்களுமே ஆஜராக வேண்டுமென்றே வேண்டுகிறோம். நமது மக்கள் தங்கள் வாழ்நாள்களில் எவ் வளவோ பணமும் எவ்வளவோ காலமும் வீணாய் விரையம் செய்து வருகிறார்கள் என் பதை யாரும் மறுக்க முடியாது.

அப்படியிருக்க இவ்வுத்தம மானதும் சுயமதிப்புள்ள ஒவ்வொரு மனிதனின் கடமையானதுமான இந்த முக்கிய மான கூட்டத்திற்குப் போவதை ஒரு செல வாகவோ காலப் போக்காகவோ கருதக் கூடாது என்றும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். ஆனால் சிலர் அதாவது பார்ப்பனர் புன் சிரிப்புக்கு ஆசைப்பட்டவர்களுக்கும் பார்ப்ப னரின் மனக்கோணலுக்கு பயப்பட்டவர்களும் தனக்கென ஒரு கொள்கையில்லாமல் வலுத்த கையோடு சேர்ந்துக் கொண்டு ஞானோபதேசம் செய்து தங்களது மனிதத் தன்மையை காப்பாற்றிப் பிழைப்பவர்களும் சுலபத்தில் வர தைரியம் கொள்ளமாட்டார்கள் என்பதையும் நாம் நன்றாய் உணர்வோம்.

தமிழ் ஓவியா said...

அப்பேர்ப்பட்டவர் களைப் பற்றி நாம் குற்றம் கூறாமல் உண்மை யிலேயே பரிதாபப்படுகிறோமானாலும் அவர் களால் நேரிடும் கெடுதியை இனிச் சகிக்க முடியாதென்பதையும் வணக்கத்துடன் தெரி வித்துக் கொள்ளுகிறோம். நிற்க, இம்மகாநாடு பார்ப்பனர்களின் கான்பரன்ஸ் மகாநாடுகளைப் போல் 12 ஜில்லா விலுள்ள இரண்டரை கோடி மக்களுக்கும் பிரதிநிதித்துவம் பொருந்திய அரசியல் சபை என்ற வேஷம் போட்டுக் கொண்டு தங்கள் சொற்படி ஆடும் சோணகிரிகளான 100 அல்லது 150 பெயர்களை தமிழ்நாட்டுப் பிரதி நிதிகள் என்று வைத்துக் கொண்டு தங்கள் அபிப்பிராயத்துக்கு மாறு பட்டவர்கள் உள்ளே வரமுடியாதபடி தந்திரங்கள் செய்து மீறி யாராவது வந்து விட்டால் அவர்களை அடித்து துரத்தி தங்கள் இஷ்டம் போல் தங்களுக்கு அனுகூலமானப்படி தீர் மானங்களை நிறை வேற்றிக் கொள்ளும் பார்ப்பன சூழ்ச்சி மகா நாடுகள் போல் அல்லாமல், ஆயிரக்கணக்கான உண்மை சுதந்திரப் பிரதிநிதிகள் வந்து கூட வேண்டுமென்ப தாகவும் வேண்டிக் கொள் ளுகிறோம்.

ராஜாக்கள், ஜமீன்தாரர்கள், மிராஸ்தார்கள், குடியானவர்கள், தொழி லாளர்கள், கூலிக் காரர்கள், வியாபாரிகள், உத்தியோகஸ்தர்கள், பெண் மக்கள் ஆகிய எல்லா வகையாரும் தவறாமல் விஜயம் செய்து மகாநாட்டின் கௌரவத்தைக் காப்பாற்ற வேண்டியது தமிழ் மக்களின் கடமையாகும். ஒவ்வொரு ஜில்லா தாலுகா கிராமங் களிலுமுள்ள பார்ப்பனரல்லாதார் உணர்ச்சி யுள்ள ஒவ்வொரு குலாபிமானிகளும் தங்க ளால் கூடுமானவரை பிரதிநிதிகளைச் சேர்த்து அழைத்துக் கொண்டு வரவேண்டுமென்றும் தெரியப் படுத்திக் கொள்ளுகிறோம்.

வெறும் உத்தியோகமும், பட்டமும், முனிசிபல், தாலுகா, ஜில்லா போர்டு மெம்பர் பதவியும் பெறும் வரை தன்னை பார்ப்பனரல் லாதார் உணர்ச்சிக்காரர் என்று சொல்லிக் கொண்டும் தங்கள் காரியம் ஆனவுடனோ அல்லது இனி இவர்களால் நமக்கு ஆக வேண்டியதொன்றுமில்லை, இனிமேல் இம்மாதிரி காரியங்களுக்கு பார்ப்பனர்களின் தயவுதான் வேண்டும் என்பதாக நினைத்து வரவில்லை என்று அன்னியர் மனசில் நினைக்கவோ அல்லது வெளியில் சொல்லவோ இடம் வைக்காமல் இந்நிலையில் உள்ள கனவான்களும் அவசியம் விஜயம் செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம்.

இவ்வளவும் தூரம் நாம் ஏன் எழுதுகிறோ மென்றால் கோடிக்கணக்கான நமது சமுகத் தின் பேரால் உள்ள ஸ்தாபனமும் மகா நாடும் நமது எதிரிகளாலும் அவர்களது கூலிகளாலும் குற்றம் சொல்லுவதற்கிடமில்லா மலும் இவ் வளவு நாள் இருந்தது போல் பொது மக்கள் பாராமுகமாய் அதனிடம் பக்தி செலுத்தத் தக்க தன்மையுடையதாகவும் தக்க பயனளிக்கக் கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டு மென்கிற ஒரே ஆசையேயல்லாமல் வேறல்ல, தென்னாட் டிலுள்ள சுயமரியாதைச் சங்கத்தைச் சேர்ந்த அங்கத்தினர்களும் பிரமுகர்களும் அவசியம் தக்க பிரதிநிதிகளோடு வரவேண்டு மென்றும் பிரத்தியேகமாய் வேண்டுகிறோம்.

- குடிஅரசு - தலையங்கம் - 19.12.1926

தமிழ் ஓவியா said...

ஏழுமலையானும் செல்போனும்!

திருப்பதி ஏழுமலையான் தரிச னத்துக்குச் செல்போனுடன் செல்லு வதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏன், ஏழுமலையானுக்கு அத னால் என்ன இடர்ப்பாடோ! எந்தச் சத்தம் கேட்டால்தான் என்ன - அதுதான் சிலையாயிற்றே! அதற்கு என்ன இடர்ப்பாடு ஏற்படப் போகிறது?

பக்கத்தில் இருந்து மந்திரம் ஓதும் அர்ச்சகர் பார்ப்பான் சொல்லு வதையும் அது கேட்கப் போகிறதா என்ன?

அடேயப்பா ஒரு பொம்மையை வைத்துக் கொண்டு எவ்வளவு பம்மாத்து வேலை!

தமிழ் ஓவியா said...

கைது ஏனோ?

தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் மலை வாழ்ப் பிரிவைச் சேர்ந்த மாணவர் களுக்கு உயர் கல்வியில் சலுகைகள் வழங்கக் கோரி தலைமைச் செய லகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட் டுள்ளனர்.

மாணவர்களின் பிரதிநிதிகளை அழைத்துப் பேசி பிரச்சினைகளை அறிந்து, தேவையான முயற்சி களைச் செய்வதுதான் ஒரு நல் லாட்சியின் கடமையே தவிர வெறும் சட்டம் ஒழுங்குப் பிரச்சினைப் பூச்சாண்டியை காட்டிக் கைது செய்வது சரியல்லவே - அதுவும் சமூக நீதிப் பிரச்சினையில்!

தமிழ் ஓவியா said...

பள்ளி வாசல் மீது தாக்குதல்

இலங்கையில் பள்ளி வாசல்மீது பவுத்தர்கள் தாக்குதல் நடத்தி யிருப்பதைக் கண்டித்து சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் முன் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன் னேற்றக் கழகத்தினர் நேற்று (16.8.2013) ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை நடத்தியுள்ளனர்.

இலங்கை அரசாக இருந்தாலும் சரி, சிங்களவர்களாக இருக்கும் பவுத்தர்களானாலும் சரி, தமிழர்கள் என்றால் - அவர்கள் எந்த மதத்தை அல்லது பிரிவைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் அவர்களைத் தாக்கிட அவர்களின் நிறுவனங்களை அடித்து நொறுக்கிட கைத்தடிகள், ஆயுதங்கள் சிங்களவர்கள் கைகளுக்கு எப்படியோ வந்துவிடும்.

சிங்களவன் ஒவ்வொருவனும் இனவெறியனாகவே இருக்கிறான். போதும் போதாதற்குச் சிங்கள இன வெறியன் ராஜபக்சே அங்கே சர்வாதிகாரி.

இதைப்பற்றி எல்லாம் இங்குள்ள சோ ராமசாமிகள், குருமூர்த்திகள் மற்றும் பார்ப்பன ஊடகங்களுக்குக் கவலையில்லை; ஈழத் தமிழர்கள் பிரச்சினையென்றால் இவர்களின் கண்கள் இருண்டுப் போய் விடும்!

தமிழ் ஓவியா said...

தங்கமே தங்கம்

நாள்தோறும் ஓர் அறிவிப்பு வெளிவந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது தங்கத்தின் விலை நிர்ணயம் ஒவ்வொரு நாளும் - அதிரடி மாற்றத்திற்கு அது ஆளாகிறது. ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.840 உயர்வு என்கிறது இன்றைய செய்தி.

என்றாலும் நகைக் கடைகளில் கூட்டத்திற்குக் குறைச்சல் இல்லை. அடுத்து வரும் அட்சய திருதியை என்ற நாளில் தங்கத்தின் விலையை உச்சத்தில் ஏற்றினாலும் ஏற்று வார்கள்.

ஏனெனில் கடன் வாங்கியாவது அந்த நாளில் தங்கம் வாங்கினால் திடீர் குபேரர்கள் ஆகி விடுவார் களே - அப்படி ஒரு மூடநம்பிக் கையைப் பிரச்சாரம் செய்து வைத்துள்ளார்களே

ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி வீழ்ச்சி என்று வாள் வாள் என்று கத்து கிறார்களே - ஒரே ஒரு சட்டம் போடட்டும்! தங்க நகைகளுக்குத் தடை, கோயிலில் உள்ள நகைகள் அரசுடைமை ஆக்கப்படும், தங்கம் என்பது அரசின் கஜானாவில் மட்டும் என்று ஒரே ஒரு அவசர சட்டத்தைப் போட்டுச் செயல்படுத் தட்டும். உலகிலேயே இந்தியா பொருளாதார நிலையிருப்பில் முதல் பரிசைத் தட்டிக் செல்லாதா?

கையில் வெண்ணெய் இருக் கிறது - என்றாலும் நெய்க்கு அலைந்து கொண்டு இருக் கிறார்களே - அய்யோ பாவம்!

தமிழ் ஓவியா said...

மோடிக்கு மொத்துகள்

குஜராத் முதல் அமைச்சர் நரேந்திர மோடி பிஜேபியின் பிரதமர் பதவிக்கான வேட்பாளர் என்று சொன்னாலும் சொன்னார்கள் - நாட்டில் கடும் எதிர்ப்புச் சுனாமி சுழன்று அடிக்க ஆரம்பித்துவிட்டது.

நுணலும் (தவளை) தன் வாயால் கெடும் என்பார்களே - அது நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் இந்த மோ(ச)டிக்கே முற்றும் பொருந்தும்.

சிறுபான்மையினரை நாய்க்கு ஒப்பிட்டுச் சொன்னாலும் சொன் னார்; நாலாப் பக்கங்களிலிருந்தும் மொத்தோ மொத்துகள்.

நான் இந்து நேஷனலிஸ்ட் என்று சொல்லப் போய், கணிசமாக வாங்கிக் கட்டிக் கொண்டார் - அமர்த்தியா சென் போன்ற அரசி யலுக்கு அப்பாற்பட்ட பொருளாதார அறிஞர்கள்கூட கடுமையான விமர் சனங்களை மோடி மீது ஏவினார்கள். சுதந்திர தின உரையில் நாகரி கமற்ற வகையில் பிரதமரைப் பார்த்து ஒண்டிக்குஒண்டி சந்திக்கலாமா என்று சவால் விடுத்தார்.

பிஜேபியின் முக்கிய தலைவரான எல்.கே. அத்வானியே இது அநாக ரிகம் என்று முகத்தில் அறைந்தது போல் கருத்துக் கூறினார்.

மத்திய அமைச்சர் ஆனந்த சர்மா கூறிய சுவையான விமர்சனம் - மோடி என்றால் தேசிய தர்ம சங்கடம்! என்றாரே பார்க்கலாம்.

குஜராத்தில் வளர்ச்சியோ வளர்ச்சி! என்று பல வண்ணத்தில் விளம்பரப் பலுன்களைப் பறக்க விட்டு, மக்களை மயக்கத்தில் ஆழ்த்தும் கோயபெல்சுப் பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறது அல்லவா! அது பற்றியும் மத்திய அமைச்சர் ஆனந்த சர்மா கூறியுள்ளார்.

மற்ற மாநிலங்களைவிட அதிக எண்ணிக்கையில் குழந்தைகள் இடையில் பள்ளிப் படிப்பைப் பாதி யிலேயே (Dropouts) நிறுத்துவது குஜராத்தில்தான் என்று சவுக்கடி கொடுத்துள்ளார்.

ஒரு அரசின் சாதனைகளில் கம்பீரமாக நிற்க வேண்டியது கல்வியே!

அதிலேயே கோட்டை விட்டவர் - ஓட்டைப் போட்டவர் எப்படி நல்லாட் சியை நடத்துவதாகக் கருத முடியும்?

இந்துத்துவாவாதி அல்லவா? கல்வியைப் பார்ப்பனர் அன்றி மற்ற வர்களுக்குக் கொடுக்கக் கூடாது என்கிற மனு தர்மப் புத்தியோடு செயல்படுகிறார் போலும்!

தமிழ் ஓவியா said...


மோடியின் அதிகப்பிரசங்கித்தனம் திக்விஜய்சிங் தாக்கு


புதுடில்லி, ஆக. 17: அதிகப் படியான ஆவலால் நரேந்திர மோடி எல்லா எல்லைகளையும் மீறுகிறார் என்று காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் திக்விஜய் சிங் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பா.ஜ.வின் பிரதமர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்படுவார் என எதிர்பார்க் கப்படும் குஜராத் முதல்வர் நரேந்திர மோடி, நேற்று முன்தினம் ஆற்றிய சுதந்திர தின உரையில் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கை கடுமையாக விமர்சித்தார் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக கடுமையான நிலையை எடுக்கவும், பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் பிரதமர் தவறி விட்டதாக குற்றம் சாட்டினார். அதோடு, நிர்வாக சீர்கேடு பற்றி பொது விவாதம் நடத்த தயாரா? என்றும் சவால் விடுத்தார். சுதந்திர தினத்தில் மோடி இவ்வாறு பேசியதை பாஜ மூத்த தலைவர் அத்வானி மறைமுகமாக கண்டித்தார்.

இந்நிலையில், மோடியின் பேச்சுக்கு காங்கிரஸ் தலைவர்களும், அமைச்சர்களும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் திக்விஜய் சிங் அளித்த பேட்டியில், பிரதமரை தாக்கி பேசிய விதத்தில் இருந்து, வரையறுக் கப்பட்ட எல்லா விதிமுறைகளையும், பாரம்பரியத்தையும் மோடி தகர்த்து விட்டார். அதிகப்படியான ஆவலால் எல்லா எல்லைகளையும் அவர் மீறுகிறார் என்றார்.

மத்திய அமைச்சர் மணீஷ் திவாரி கூறுகையில், செங்கோட்டையில் இருந்து பிரதமர் பேசும்போது, 120 கோடி மக்களின் நம்பிக்கை, குறிக் கோளின் பிரதிநிதியாக அவர் விளங் குகிறார். யாராவது அவருடைய பேச்சை தனது பேச்சுடன் ஒப்பிடும் படி கூறினால், அது அவருடைய விரக்தி தவிர வேறொன்றையும் பிரதிபலிக்கப் போவதில்லை என்றார்.

தமிழ் ஓவியா said...


இடஒதுக்கீடு முறையை பின்பற்றாத ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் தாக்கீது


சென்னை, ஆக.17- இடஒதுக்கீடு முறையை பின்பற்றாமல், ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு நடத் துவது குறித்து வெளி யிட்டுள்ள அறிவிக் கையை ரத்து செய்யக் கோரிய வழக்கிற்கு 2 வாரத்துக்குள் பதில் மனு தாக்கல் செய்யும் படி தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன் றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மத்திய, மாநில தாழ்த் தப்பட்ட மற்றும் பழங் குடியின ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பின் நிறு வனர் எஸ்.கருப்பையா. இவர், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தாக்கல் செய்துள்ள பொதுநல மனுவில் கூறியிருப்ப தாவது:-

கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் 2009-இன் படி, தொடக்க மற் றும் நடுநிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் பதவிக்கு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு எழுதுவது கட்டாயம் என்று தேசிய கல்வி கவுன்சில் புதிய விதி முறை களை வகுத்துள்ளது.

இதற்கான அறிவிக் கையை 23-8-2010 அன்று தேசிய கல்வி கவுன்சில் வெளியிட்டது. அதில், ஆசிரியர் தகுதித் தேர் வில் குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி மதிப்பெண் 60 சதவீதம்பெறவேண்டும் என்பது அவசியமானது. அதேநேரம் அந்தந்த மாநில அரசுகள் ஏற்கெ னவே வழங்கும் இட ஒதுக்கீடு அடிப்படை யில் மிகவும் பிற்படுத்தப் பட்ட, தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியின ருக்கு சலுகை மதிப் பெண்களை வழங்க லாம் என்று கூறியுள் ளது.இதனடிப்படையில், தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியினரின் தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணை ஆந்திர மாநில அரசு 40 சதவீதம் என்றும், ஒரிசா, மணிப் பூர் மாநில அரசுகள் 50 சதவீதம் என்றும், உத்தர பிரதேச மாநில அரசு 55 சதவீதம் என்றும் நிர்ண யம் செய்துள்ளது.

ஆனால், சமூகநீதிக்கு முன்னோடி மாநிலமாக திகழும் தமிழகத்தில் மட்டும், தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியின ருக்கு இந்த சலுகை மதிப்பெண்கள் வழங்கப் படவில்லை. இந்த நிலையில், 2013-ஆம் ஆண்டுக்காக ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு நடத் துவது குறித்து 22-5-2013 அன்று தமிழக அரசு அறிவிக்கை வெளியிட் டது. இந்த அறிவிக்கை வெளியிடுவதற்கு முன்பே, அதாவது 16-4-2013 அன்று தாழ்த்தப் பட்ட மற்றும் பழங் குடியினருக்கு ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வில் சலுகை மதிப்பெண் வழங்க வேண் டும் என்று கோரிக்கை மனு கொடுத்தேன்.

இதுவரை எந்த நட வடிக்கைகளையும் அரசு எடுக்கவில்லை. எனவே ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு நடத்துவது குறித்து 22-5-2013 அன்று வெளியிடப்பட்ட அறிக் கையை ரத்து செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அந்த மனுவில் கூறப்பட் டுள்ளது.

இந்த மனு தலைமை நீதிபதி (பொறுப்பு) ராஜேஷ்குமார் அகர் வால், நீதிபதி சத்திய நாராயணன் ஆகியோர் முன்பு நேற்று விசா ரணைக்கு வந்தது. மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், மனுவுக்கு 2 வாரத்துக்குள் பதில் மனு தாக்கல் செய்யும் படி, தமிழக கல்வித் துறை, முதன்மை செய லாளர், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் உறுப்பினர் செயலாளர் ஆகியோ ருக்கு தாக்கீது அனுப்ப உத்தரவிட்டனர்.

தமிழ் ஓவியா said...

ஆறறிவில் ஓரறிவு அவுட்டு!

- சிவகாசி மணியம்

இதழ்களில் வரும் சில செய்திகள் எடுத்த எடுப்பில் சிரிக்க வைத்தாலும் அடுத்த கணம் அதிர வைக்கிறது. பகுத்தறிவுப் பகலவன் உதித்த மண்ணில் இன்னுமா இந்த இழிநிலை என்ற வேதனையும் விஞ்சுகிறது. இப்போதும் இப்படி என்றால் நூறு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கும் அதற்கு முன்பும் நாடு எப்படி இருந்திருக்கும்? நினைத்தாலே நெஞ்சம் பதறுகிறது. செய்வினை என்ற சொல் நல்ல தமிழ்ச் சொல். அதற்கு இங்கு சொல்லப்படும் அர்த்தமே வேறு. மாய மந்திரங்களால் வேண்டாதவரை வீழ்த்தும் மர்ம ஆயுதம் என நம்பி ஏமாறுகிறார்கள் மடமை விரும்பிகள்!

அம்மனுக்கு சூன்யம் வைத்தது யார்? எனும் தலைப்பில் (22.7.2013) ஜூனியர் விகடனில் ஓர் செய்தி! மதுரை மாவட்டம் கிரெனைட் புகழ் கீழ வளவு கிராம மக்கள் கொந்தளிக்கிறார்களாம். அப்படி என்னதான் நடந்தது? அங் குள்ள வீரகாளியம்மன் கோயிலுக்கு முன்பும் பின்பும் மந்திரிக்கப்பட்ட பொருள்களை சில மர்ம நபர்கள் புதைத்து விட்டுச் சென்றதால் தான் பதற்றம்! ஊராட்சித் தலைவர் தர்ம லிங்கம் சொல்வதைக் கேட்போம்.

இது கிரெனைட் புள்ளிகளின் வேலை தான். அம்மனைக் களங்கப் படுத்தி துஷ்ட ஆவிகளை ஏவி, அம் மனின் சக்தியை குலைக்கப் பார்க்கும் இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்கிறார் ஊர் மக்களும் குற்றம் சாட்ட, மேலிடத்திலிருந்து ஆதரவு வர காவல் துறை வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையை முடுக்கி விட்டுள்ளது.

திருநெல்வேலிக்கே அல்வாவா? சிவகாசிக்கே பட்டாசா? என்று கேலியாய்க் கேட்பதுபோல் சாமிக்கே செய்வினையா? என்று கேட்டால் எங்க ஊர் வீரமாகாளி மிகவும் சக்தி வாய்ந் தவர். ஏழை எளிய மக்கள், தங்களால் எதிர்க்க முடியாதவர்கள் பற்றி அம்மனிடம் வேண்டிக்கொண்டால் உடனே நியாயம் வழங்குவாள். தப்பு செய்தவர்களைத் தண்டிப்பாள். சில வருடங்களுக்கு முன்பு பக்கத்து குவாரியில் ஜே.சி.பி. இயந்திரத்தால் தோண்டும் போது இந்தச்சிலை இயந்திரத்தில் சிக்கி சிலையின் கை சேதப்பட, பயந்து போனவர்கள் ஊர்க்காரர்களிடம் சொல்லாமல் கோயில் அருகிலேயே புதைத்து விட்டார்கள்.

நாங்கள் கடந்த ஆண்டு கோயிலைச் சுத்தம் செய்தபோது அம்மன் எங்களுக்கு கிடைத்தாள். அதற்கான பூஜைகள் செய்து அம்மனை கோயில் காம்பவுண்டுக்குள் வைத்தோம். அம்மன் மண்ணுக்குள் இருந்து வெளியே வந்த பின்பு தான் இந்த வட்டாரத்தையே தோண்டி நாச மாக்கியவர்கள் சிறை செல்ல ஆரம்பித்தார்கள். இன்று வரை பழைய செல்வாக்கோடும், அதிகாரத்தோடும் அவர்களால் வலம் வர முடியவில்லை.

இந்தப்பகுதி ஆளும் கட்சிக்காரர் களை கைக்குள் போட்டுக்கொண் டாலும் முதல்வரிடம் அவர்கள் பாச்சா பலிக்கவில்லை. இதற்கு முழுக்காரணம் உக்கிரமான வீரகாளியம்மன்தான். முன்பு போல் செயல்பட வேண்டுமென் றால் அம்மனின் உக்கிரத்தை குறைக்க வேண்டுமென்று மந்திரவாதிகளிடம் செய்வினை செய்து தகடு, குங்குமம், மஞ்சள் நூல் சுற்றப்பட்ட தேங்காய் ஆகியவற்றை கடந்த 10-ஆம் தேதி புதைத்திருக்கிறார்கள். நடுச்சாமத்தில் கோயில் அருகே சத்தம் கேட்க பக்கத்திலிருந்தவர்கள் தகவல் சொன் னார்கள்.

தமிழ் ஓவியா said...


நாங்கள் வருவதற்குள் டாடா சுமோவிலும், மோட்டார் பைக்கிலும் தப்பி ஓடிவிட்டார்கள். காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுத்தோம். சிலருக்கு அங்கேயே சாமி வந்து புதைத்து கிடந்த மாந்திரீகத் தகட்டை எடுத்துப் போட் டார்கள். காவல்துறையிடம் காட்டி விட்டு எரித்துவிட்டோம். சாமி தோசம் ஆகிவிடக்கூடாது என்பதற்காக பரிகாரம் செய்தோம். இன்னார்தான் இந்தக் காரியத்தைச் செய்திருப்பார்கள் என்று உறுதியாகச் சொல்ல முடியாது. ஆனால் கிரெனைட் வர்த்தகத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் செய்திருப்பார்கள் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை என்றார் ஊராட்சித் தலைவர்.

ஊர்க்காரர்கள் சிலர் பி.ஆர்.பி.க்கு அதிக வருமானம் கொடுத்தது கீழவளவு குவாரிகள் தான். வீரகாளியம்மன் பின்புறமுள்ள இடங்களில் அவருக்கு குவாரிகள் உண்டு. கண்மாயின் சில பகுதிகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டன. எங்கள் பகுதியை மொட்டை ஆக்கி விட்டனர். கிரானைட் எடுத்துவிட்டு மண்ணைப் போட்டு மூடியது போல் பூமிக்குள் இருந்த அம்மன் சிலையை சேதப் படுத்தி மறுபடியும் பூமிக்குள் புதைத்து வைத்த பாவத்துக்குத்தான் இப்போது அனுபவிக்கிறார்கள். அம்மனின் உக்கிரத்தைக் குறைப்பதற்காக இது போன்ற வேலைகளைச் செய்கிறார்கள் என்றனர்.

பகுத்தறிவாளன் என்பவன் இதனை மறுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறான் என்பது எழுதப்படாத விதி. கீழவளவு எனும் பெயருக்கேற்ப தாழ்வான மூடப்பழக்க வழக்கங்களில் சிக்கி சீரழியத்தான் வேண்டுமா? உயர் எண்ணங்கள் பூத்துக்குலுங்க வேண் டாமா? பூமிக்குள் புதைந்து, சிதைந்து போன சிலைக்குப்பெயர் வீர(!) மாகாளியம்மனா? உக்கிரமான அம்மனை வெறும் தகரம், குங்குமம், மஞ்சள் நூல், தேங்காய் இவற்றால் செய்வினை செய்து செயல் இழக்கச் செய்ய முடியுமா?

அம்மனைவிட வலிமை உள்ள பொருள்களா இவை துஷ்ட ஆவிகளையே துரத்தி அடிக்க முடியாத அம்மன், இயற்கை வளங்களை வெட்டி எடுத்து சுரண்டி கோடிகளைக் குவிக்கும்போது வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டுதானே இருந்திருப்பாள்? மண்ணில் புதைந்து கிடந்தவளை சேதப்படுத்தினாலும் வெளியில் எடுத்து விடுதலை தந்தது யார்? தன்னைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளவே சக்தியற்றவள் ஊரை எப்படிக் காப்பாற்றுவாள்? தப்பு செய்தவர்களை எங்ஙனம் தண்டிப் பாள்?

இப்பெருங்கொள்ளையை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்த மாவட்ட ஆட்சியர் சகாயமும், அதற்குப்பின் வந்த அன்கல் மிஸ்ராவும் தூக்கியடிக்கப்பட்டார்களே ஏன்? அவர்களும் தப்பு செய்தவர்களா? மூன்றாவதாக வந்திருக்கும் சுப்பிரமணி யத்தையாவது அம்மன் விட்டு வைக்குமா? அம்மன் இருக்கும்போது காவல்துறை ஏன்? வழக்கு நடக்கிறதே அம்மனுக்கு சம்மன் அனுப்பினால் வருவாளா சாட்சி சொல்ல? கேள்விகள் இருக்கின்றன நூறு! ஏதேனும் பதில் இருந்தால் கூறு! பட்டுக்கோட்டையார் பாடலின் பல்லவி ஒன்று நினைவுக்கு வருகிறது. ஆறறிவில் ஓரறிவு அவுட்டு., இருக்கும் அய்ந்தறிவும் நிலைக்குமுன்னா அதுவும் கூட டவுட்டு!!

தமிழ் ஓவியா said...


சிறையில் இருப்பவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது


சிறையிலோ அல்லது காவல் துறைக் காவலிலோ இருந்தால் அந்த நபர் தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது என்று உச்சநீதிமன்றம் அதிரடியாகத் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

இது தொடர்பான ஒரு வழக்கில் பாட்னா உயர்நீதி மன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு எதிராக தலைமை தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் சிலர் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் இவ்வாறு உத்தரவிட்டுள்ளது.

மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப் பிரிவு (4 மற்றும் 5) ஆகியவற்றை மேற் கோள் காட்டி உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஏ.கே. பட்நாயக் மற்றும் எஸ்.ஜே. முகோபாத்யாய அடங்கிய அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவில் கூறியிருப்பதாவது:

1951ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் 62(5) பிரிவில், ஒரு நபர் சிறையில் இருந்தாலோ அல்லது வழக்கு தொடர்பாக காவல்துறைக் காவலில் இருந்தாலோ நாடாளுமன்றம் அல்லது சட்டப் பேரவைக்கு போட்டி யிடுவதற்கு தகுதி இல்லாதவர் என்றும், வாக்காளர்களால் தேர்வு செய்யமுடியாதவர் என்றும் பாட்னா உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு சரியானதே என்று தெரிவித்தனர்.

மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தில் (பிரிவு 4 மற்றும் 5) நாடாளுமன்றத்துக்கும், சட்டப் பேரவைக்கும் போட்டியிடும் நபர், தேர்வு செய்யப்படுவதற்கு தகுதி படைத்தவராக இருப்பது அவசியம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது எனத் தெரிவித்த நீதிபதிகள் 62(5) பிரிவின்படி சிறையில் இருக்கும் நபர் அல்லது காவல் துறைக் காவலில் இருப்பவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது என்று தெரிவித்தனர்.

கிரிமினல் வழக்குகளில் 2 ஆண்டுகளுக்கு மேல் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட எம்.பி. எம்.எல்.ஏ.க்களை தகுதி இழப்பு செய்யலாம் என்று இதே நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு, பொது நலன் வழக்கு ஒன்றில் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பை வழங்கியது. இந்த நிலையில் அடுத்த அதிரடியாக சிறையில் அல்லது காவல்துறைக் காவலில் இருக்கும் நபர் தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளது.

இதுபற்றி சட்ட நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவிக்கையில், இந்த தீர்ப்பின் மூலம் அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் கட்சி வேட்பாளர்கள் குற்ற வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்டவர்களா என்பதை ஆய்வு செய்வார்கள் என்றும், அத்தகைய வர்களை இனி தேர்தலில் போட்டியிட நிறுத்தவும் மாட்டார்கள் என்றனர்.

தமிழ் ஓவியா said...


அனைத்து ஜாதியினருக்கும் அர்ச்சகர் உரிமை தனியார் கோயிலில்களில் இனிக்கிறது, அறநிலையத்துறை கோயில்களில் கசக்கிறதா?


அரசுக் கோயில்களில் பூஜைகள் செய்வதற்கு பயிற்சி பெற்ற அர்ச்சகர் களுக்குத் தடைகள் இருக்கலாம். ஆனால் பல தனியார் கோயில்களில் அவர்களுக்கான கதவுகள் திறந்தே வைக்கப்பட்டுள்ளன.

அரசால் அர்ச்சகர் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்ட 200 பேரில் கிட்டத் தட்ட 150 பேர் தனியார் கோயில்களில், தமிழ்நாடு முழுவதிலும் பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். அதில் சிலர் ஆஸ்திரேலியா போன்ற வெளிநாடு களிலுள்ள, கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு மற்றும் யாகங்கள் செய்வதற்கும் அழைக்கப்படுகின்றனர்,

சில அர்ச்சகர்கள் கோயில்களில் முழுநேரப் பணியாளர்களாகச் செய லாற்றுகின்றனர். சிலர் பகுதி நேர அர்ச்சகர்களாகப் பணியாற்றுகின்றனர்.

மற்றப்பகுதிநேரங்களில் மெக்கானிக், கணினி மய்யம் நடத்துவோராகத் தங்கள் பகுதிகளில் பணிபுரிகிறார்கள். சிலர் மேற்படிப்பிற்காக கல்லூரிகளில் சேர்ந்தும் படிக்கிறார்கள்.

2006-இல் மதுரையைச் சேர்ந்த ஆதி சைவ சிவாச்சாரியார் நல கூட்டமைப்பு, உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக் கின் காரணமாக, அரசு கோயில்களில் இந்த பயிற்சி பெற்ற அர்ச்சகர்களின் வேலை வாய்ப்பு பாதிக்கப்பட்டது. அவர்கள் பணி செய்வதற்கு நீதி மன்றம் தடை ஆணை பிறப்பித்தது.

பல தனியார் கோயில்களில், பல்வேறு ஜாதிகளைச் சேர்ந்த பயிற்சி பெற்ற அர்ச்சகர்கள் நல்ல உணர்வு களுடன் பூஜைகள் செய்து வருவதால், அவர்கள் விரும்பப்படுகின்றனர்.

சண்முகம் என்ற பயிற்சிப்பெற்ற அர்ச்சகருக்கு 29 வயதுதான் ஆகிறது. துறையூரில் உள்ள 50 ஆண்டு பழைமை வாய்ந்த முருகன் கோயிலில் அவர் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாகப் பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்த அர்ச்சகர் தொழில் எனக்கு நிறைவைத்தருகிறது. பக்தர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க, நான் தமிழிலோ, வடமொழியிலோ அர்ச்சனை செய்து வருகிறேன். அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் என்று அவர் சொன்னார்.

ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு சென் னையைச் சேர்ந்த இணையர், துறை யூரைத் தங்கள் சொந்த இடமாகக் கொண்டவர்கள். அவர்கள் சண் முகத்தைச் சென்னைக்கு வரவழைத்து, தங்கள் குழந்தைக்குப் பெயரிடும் நிகழ்ச்சியும் மற்றும் பல சடங்கு களையும் செய்து கொண்டனர்.

தமிழ்நாடு பயிற்சி பெற்ற அர்ச்சகர் சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் வி.ரங்கநாதன், தாங்கள் யாரையும் விட எந்த விதத்திலும் தாழ்ந்தவர்கள் இல்லையென்றும், தாங்கள் பூஜைகளை நல்ல மனதுடன் செய்து வருவதாகவும், குறிப்பாக ஆகம விதிமுறைகளைப் பின் பற்றி வருவதாகவும் கூறினார். மேலும் தாங்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி ஆடைகள் அணிந்து வருவதாகவும், சிலர் குடுமி வைத்து இருப்பதாகவும் கூறினார்.

அவரது வகுப்புத் தோழர் தியாக ராஜன் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள கோயில்களில் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் குடமுழுக்கு மற்றும் பல சடங்குகளைச் செய்து வருகிறார். கரு வறைக்குள் ஜாதி என்ற சொல்லுக்கே இடம் இல்லை. ஆன்மீக மனம் கொண்ட அனைவரும் பூஜை செய்ய லாம் என்று சொல்லுகிறார்.

(ஆதாரம்: டெக்கான் கிரானிக்கல் 29.7.2013)

தமிழ் ஓவியா said...


உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தமிழில் வாதாட மீண்டும் அனுமதி!


உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை யில் தமிழில் வாதாட மீண்டும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், மத்திய அரசு, சட்டப் பூர்வமாக இதற்கு அனுமதி அளிக்காவிட்டால், போராட்டம் நடத்தப் போவதாக வழக்குரை ஞர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் வழக்காடு மொழியாகவும், அலு வல் மொழியாகவும் தமிழ் மொழியைக் கொண்டு வரக் கோரி, முந்தைய தி.மு.க. ஆட்சி யின்போது, முதலமைச்சராக இருந்த தி.மு.க. தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து நிறைவேற்றி அதை மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைத்தார்.

மேலும், உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதியும், வழக்குரைஞர்கள் தமிழில் வாதாட அனுமதி அளித்திருந்தார்.

இதனிடையே, உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் வழக்குரைஞர் ஒருவர் தமிழில் வாதாட முயன்ற போது, நீதிபதி மணிக்குமார் அதற்கு அனுமதி மறுத்தார்.

இதையடுத்து, தி.மு.க. தலைவர் கலைஞர் மற்றும் வழக்குரைஞர் சங் கத்தினர் சென்னை உயர்நீதி மன்றத்திலும், அதன் மதுரைக் கிளையிலும் தமிழில் வாதாட அனுமதிக்குமாறு மத்திய அரசை வலியுறுத்தினர். மேலும், மதுரை மாவட்ட வழக்குரைஞர் சங்கத் தினர், நீதிமன்ற புறக்கணிப்பிலும் ஈடுபட்டனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, நீதிபதி மணிக்குமார் முன் ஆஜரான வழக்குரைஞர்கள், தமிழில் வாதாட அனுமதி மறுப்பது, ஏற்கெனவே தலைமை நீதிபதி அளித்த அனுமதியை மீறுவதாக உள்ளதால், இதுபற்றி மேல்முறையீடு செய்ய இருப்ப தாகத் தெரிவித் தனர். அதன்பின், அனுமதி மறுத்த தமது உத்தரவை திரும்பப் பெற்றுக் கொள்வதாக வும், இனி தமிழில் வாதாட அனுமதி அளிப் பதாகவும் நீதிபதி மணிக்குமார் தெரிவித்தார்.

தமிழ் ஓவியா said...


திருவானைக்கா கோயிலின் மகத்துவம்

டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா எனும் ஆங்கில நாளேடு, செய்திப் பஞ்சத்தால் தவிப்பதால் திருவானைக்கா பாரம் பரியமிக்க கோவிலில் பிச்சைக்காரர்கள் தொல்லை எனும் தலைப்பில் ஒரு பிச்சைக்காரப் பெண் அங்கு வரு வோரிடம் பிச்சை கேட்பது போன்ற படத்துடன் சிவக்குமார் எனும் செய்தி யாளர் வாயிலாக செய்தி வழங்கியுள்ளது. ஆம் 18.7.2013-ஆம் நாள் இதழின் 2-ஆம் பக்கம் தரப்பட்டுள்ள செய்தியே தான்!

1000 ஆண்டுகளுக்கு முன் குலோத் துங்க சோழனால் கட்டப்பட்ட கோவிலாம்! பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான நீரின் வடிவில் சிவன் உள்ளாராம். தமி ழகத்தின் அதிக நிலப்பரப்பில் அமைந் துள்ள 5 கோயில்களான காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர், திருவண்ணாமலை அருணாசலேசுவரர், சிதம்பரம் நடராசர், திருவரங்கம் ரங்கநாதர் ஆகியவற்றுடன் இதுவும் ஒன்றாம். ஆனால் குலோத் துங்கனோ மற்ற சோழ மன்னர்களோ நம்மக்களுக்கு ஒரே ஒரு பள்ளிக்கூடம் கூட கட்டித்தரவில்லையே என கேட்டு விடாதீர்கள்!

கோவில் வளாகத்துக்குள் புகுந்தால் எங்கு நோக்கினும் வீணான உணவுப் பொருள்களும், குப்பைகளும் கிடக்கின் றனவாம். தாங்கள் வழிபடும் கோவில் களை குப்பைக் கூடங்களாக ஆக்கி விடுகிறோமே என்று பக்தர்கள் மனதில் துளியும் எண்ணம் உதிக்காதாம்! அங்குள்ள கடவுள் வரக்கூடியவர்களது மனதில் உழவாரப்பணி எனும் பெயரி லாவது, தனது இருப்பிடத்தை தூய்மைப் படுத்தும் எண்ணத்தை தோற்றுவிக்கக் கூடாதா! கடவுள் மனது வைத்தால் குப்பைகளை நொடியில் மறையச் செய்து விடலாமே! சர்வசக்தி வாய்ந்தவரான சாமிக்கு இது கூடவா முடியாது? அட, அங்குள்ள பார்ப்பன அர்ச்சகர்களாவது ஆண்டவனிடம் குப்பையை ஒழிக்கு மாறு விண்ணப்பிக்க மாட்டார்களா? தனக்கு தட்சணை மட்டும் தான் வேண்டும் என்று கோருவார்களோ!

ஒரு பக்தரின் வருத்தம் என்ன தெரியுமா? கோவில் வாசலில் துவங்கி, துரத்தித்துரத்தி பிச்சை கேட்கிறார் களாம்! கோவில் காவலாளிக்கு தட் சணை கொடுத்துவிட்டு உள்ளே திரியும் இவர்கள், கோவிலின் ஒரு மூலையில் இயற்கை உபாதைகளை கழித்து விடுகிறார்களாம்! போகட்டும் அங்குள்ள பார்ப்பன அர்ச்சகர் ஏறத்தாழ 40 ஏக்கர் பரப்புள்ள கோவிலின் மய்யத்திலுள்ள கருவறையிலிருந்து கொண்டு, தனக்கு அவசரம் எனில் எங்கு செல்கிறார் என் பதை பக்தர் அறிவாரா? அவரும் கரு வறையை மறைவாக பயன்படுத்தத்தானே நேரிடும்! கருவறைக்குள் உள்ள கரப்பான் பூச்சி, பல்லி, கொசு எல்லாமே அங்கு தானே மலம் கழிக்கின்றன!

மதுரையில் மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் உள்ள யானை, ஒட்டகம் போன்றவை வளாகத் துக்குள்ளேயே தான் சாணி போட்டு, மூத்திரம் விடுகின்றன! கடவுளுக்கு மனி தனைப்போல உணவு படைக்கின் றோமே! அதை உண்டவரான கடவுள் எங்கு மலஜலம் கழிக்கிறார்? மறைய வன் நாவில் கலை மகள் உறைவது நிஜமானால் மலஜலம் கழிப்பது எங்கே எங்கே என்று கலைவாணர் பாடிக்காட்டியதை நமது சிவக்குமார் அறியார் போலும்! இனியாகிலும் பெரிய கோவில்களுக்குள் கழிப் பிடங்கள் தேவை என்பதை வெளிப் படுத்தும் புத்திசாலித் தனம் யாராவது பக்தருக்கு, செய்தியாளருக்கு வரட்டும் என்று எதிர்பார்ப்போம்.

தனது கோவிலைக்கூட நன்றாக வைத்துக் கொள்ளத் தெரியாத சாமிகளின் கோவில் பாராமரிப்புக்கு மதுரை, திருவரங்கம், சென்னை கபாலீசுவரர் கோவில்களில் போன்று, தொழிலதிபர்களை தக்காராக நியமித்தால் அவர்கள் (இறைவனிடம் வேண்டினால் பலன் ஏதுமில்லை என்று நன்கு அறிந்தவர்களாதலால்) அரசினர் கேட்டுப் பணம் பெற்று, உடைந்து சிதலமானவற்றைச் சரி செய்வார்களாம். அதாவது பார்ப்பனர் சொற்படி இயங்கிய அறிவிலி குலோத் துங்க சோழன் போன்று இன்றைய அரசினரும் செயல்பட வேண்டுமென்று ஒரு கிழம் ஆதங்கப்படுகிறதாம்.

பக்தர்கள் வெயிலில் வாடாமல் வரிசையில் நின்று கோவிலுக்குள் செல்ல திருவரங்கம் போன்று கூடாரம் அமைக்க வேண்டுமாம். தமிழகமெங்கும் நியாய விலை கடைகளில் வெயிலில், வரிசையாக கால் கடுக்கக்காத்துக் கிடக் கிறார்களே நம் பெண் மக்கள் லட்சக் கணக்கான பேர். இவர்களைப்பற்றி யெல்லாம் கவலைப்படாதவர்கள் தான் சுகவாசிகளான பக்தர் குழாம்!

இதெல்லாம் கிடக்கட்டும். அங்கு பிச்சை எடுத்துத் திரியும் ஏழைகளை யாவது சாமி காப்பாற்ற முடியாதா? அவர்களது பிழைப்புக்காவது வழிகாட் டக்கூடாதா? இதையெல்லாம் எழுதிய என்னிடமாவது, இந்த மடையனுக்கு புத்தி புகட்ட வேண்டுமென நல் லெண்ணத்துடன் பேச விரும்பினால் எனது கைபேசி எண் ரணைத் தர ஆயத்தமாக உள்ளேன். ஓ! சர்வசக்தி வாய்ந்த உங்களுக்கு தான் எனது தொலைபேசி முகவரி தெரியுமே!

அ.காசிவிசுவநாதன், மதுரை

தமிழ் ஓவியா said...


காலை உணவை தவிர்த்தால்...

காலை உணவை தவிர்த்தல், இரவில் மிகவும் தாமதமாக உணவை உட்கொள்ளுதல் ஆகியவை இதயக் கோளாறுகள் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பை உருவாக்குவதாக அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அமெரிக்காவின் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் ஊட்டச்சத்து துறை நிபுணர் எரிக் ரிம் இது குறித்து கூறியதாவது: உணவுக் கட்டுப்பாடு இன்மை, புகைப் பழக்கம், உடற்பயிற்சி இல்லாமை, மதுப் பழக்கம் போன்றவற்றால் மட்டும் இதயக் கோளாறுகள் ஏற்படாது. காலை நேர உணவைத் தவிர்ப்பதாலும் அதனால், நம் உடலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளாலும், இதயக் கோளாறுகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

இது தொடர்பாக 16 ஆண்டுகளாக 27ஆயிரம் ஆண்களிடம் இந்த ஆய்வு மேற் கொள்ளப்பட்டது. இதில், 1500 பேருக்கு முதன் முறையாக இதயக் கோளாறு ஏற்பட்டதையும் காண முடிந்தது. இரவு நேரத்தில், மிகவும் தாமதமாக உணவு சாப்பிடுபவர்களுக்கு இதயக் கோளாறுகள் ஏற்படுவதற்கு, அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதும் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இவர்களுக்கு 55 சதவீதம் இதயக் கோளாறுகள் வருவதற்கான சாத்தியக் கூறுகள் அதிகம். அதே நேரத்தில், இவர்கள், காலை நேர உணவை எடுத்துக் கொண்டு இரவு நேரத்தில் தாமதமாக சாப்பிடும் பழக்கம் உள்ள வர்களாக இருந்தாலும், நோய் பாதிப்பில் இருந்து தப்ப முடியாது.

காலை உணவை தவிர்த்தாலோ அல்லது இரவில் நீண்ட நேரத்திற்குப் பின் சாப்பிட்டாலோ அது, நம் உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தில் பெரிய அளவிலான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் இதயத்திற்கு செல்லும் ரத்தக் குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டு மாரடைப்பு வருவதற்கும் அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. காலை உணவை தவிர்ப்பதால் உடல் பருமன் உயர் ரத்த அழுத்தம் அதிக கொழுப்பு சேர்தல் மற்றும் நீரிழிவு நோய் போன்றவை வரு வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. இதன் அடுத்த கட்டமாக இதயக் கோளாறு ஏற்படும்.

தீக்கதிர் வண்ணக்கதிர்
04.08.2013

தமிழ் ஓவியா said...


எண் கணிதம் என்னும் அடையாள அழிப்பு


நாம் நாளேடுகளை எடுத்த உடன் அன்றாடம் பார்க்கும் ஓர் அவலம் ஆன்மீகம், ஜோதிடம் ஆகியன. அறிவி யல் அறிவு தொடர்பான செய்திகள் நம்ம தமிழ் நாளேடுகளில் வருவதில்லை, ஆங்கிலப் பத்திரிக்கைகளில் வரும் ஏதாவது ஒரு அறிவியல் செய்தியை அப்படியே எவ்வித தனித்த மொழி நடையுமின்றி, எளிமையில்லாமல், படிப்பவர்களுக்கு கொஞ்சமும் புரியாதவகையில் பதிப்பார்கள்,

ஆனால் ஜோதிடம் மற்றும் ஆன் மீகம் தொடர்பானவைகளை விரிவாக எளிய நடையில் எழுதுவார்கள், இதுவும் ஒரு கலாச்சார அழிப்பு முறைதான், ஜோதிடத்தின் மூலம் மிகவும் நுணுக்கமாக இன அடையாள அழிப்பை விடுதலை அடைந்தபிறகு பிறகு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.. இதற்கு பெருவரியான வெகுசனப் பத் திரிகைகள் அதற்கு துணை போயின. அதன் தாக்கம் தற்போது மிகவும் அபாயகரமான பரிணமித்துள்ளது. அண்மையில் சென்னை கலைஞர் கருணாநிதி நகரில் உள்ள இருபாலர் கல்விபயிலும் ஒரு பள்ளியின் வருகைப் பதிவேட்டை பார்க்க நேர்ந்தது.

மொத்தம் 63 பெயர்களில் இரண்டு இஸ்லாமியப் பெயர்கள் 13 கிறிஸ்துவப் பெயர்கள். தவிர, மற்றவை எல்லாம் இப்படி இருந்தன.

மோக்ஷா, க்ரியா, ப்ரத்திக், சைலேஷ், ஹித்தேஷ், கிஷன், ச்சரண், தஹனுஷ், அபய், ப்ரபுல்

பெண்பால் பெயர்கள்: அம்ரிதா, ஷஹானா, சுகிதா, ஆஸ்தா, மேக்னா ஊர்மி, ப்ரபா, க்ருத்திகா, அவதன்யா

இதில் யாரும் ஹிந்திக்காரர்களின் குழந்தைகள் இல்லை. எல்லாம் நம் தமிழ் குடும்பக் குழந்தைகள் தான், ஆறுதலாக எட்டு பெயர்களில் தமிழ் வாடை அடிப்பது தெரிகிறது. அவை தனித் தமிழ்ப் பெயர்கள் அல்லவென் றாலும், தமிழ் என்று கருதியேனும் வைக்கப்பட்டவையாக இருக்கக் கூடியவை.

குமார், ராசு, செல்வன், சரசுவதி, கலையரசி, அற்புதம், புனிதா மாரிச் செல்வி.

இது குறித்து அப்பள்ளியின் தமிழா சிரியையிடம் கேட்ட போது அவர் கூறியது குழந்தைகள் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே தற்போது எண் கணித சோதிடர்களின் ஆலோசனைகளைக் கேட்க ஆரம்பித்து விடுகின்றனர். பிறரைப்பார்த்து பெயர் வைப்பதும் ஒரு கெட்டபழக்கமாகவே போய்விட்டது, முக்கியமாக எண்கணிதம் முறையில் பெயர் வைப்பது நாகரீகமாக கருதுகின்றனர், அதை பெருமையுடனும் கூறிக்கொள்கின்றனர் என்றார். இன்று எண்கணிதம் என்ற பார்ப்பனிய மூடத் தன சிந்தனையுடன் இந்த தமிழல்லாத பெயர்களை தங்கள் குழந்தைக்கு சூட்டத் துவங்குகின்றனர்.

சிறிதளவும் இனமானம் இல்லாமல் தங்கள் குழந் தைகளை தங்களின் அடையாளமில் லாமல் கூட வளர்க்கத்தயங்குவதில்லை, எண் கணிதம் ஆங்கில எழுத்துக் களைக்கொண்டு உருவானவை, இதற்கும் தமிழுக்கும் தொடர்பில்லை, அவரவருக்குக் கூட்டினால், தாங்கள் விரும்பும் கூட்டு எண் வந்தால் போட்டுக் கொள்ள வேண்டியது அவ்வளவே! ஆனால் இந்த முறை தமிழ் ஒலிப்பு முறைக்குப் பொருந்துமா? தமிழ் உச்சரிப்பிற்கு இயைந்துச் செல்ல முடியாத ஆங்கில எண்கணிதத்தால் தமிழனுக்கு என்ன ஆற்றல் வந்து விடப் போகிறது? ஆங்கிலப் பெயரிலேயே இந்த எண் கணித ஜோதிடத்தின் சரித் தன்மையை நிரூபிக்க முடியுமா இவர்களால்? நாளும் கோளும் நலிந் தோர்க்கில்லை, அதுபோல்

ஞானியர்க்கும் இல்லை ஒரு இன அடையாளத்தில் முதல் படி அவர் பெயரிலேயே அமைந்து விடுகிறது. (எ.கா) சீக்கியர்கள், மற்றும் வட இந்தியர்களை பெயரை வைத்தே தெரிந்து கொள்ளாம், ஆனால் இன்று தமிழ் நாட்டின் தலைநகரில் 70 விழுக் காடு குழந்தைகள் தமிழ்க் குழந்தைகள் தானா என்று அய்யம் தோன்றுகிறது.

காரணம் எண்கணித ஜோதிடம் என்ற ஏமாற்று வித்தையில் மூழ்கி தமிழன் தன்னையறியாமல் தனது அடை யாளத்தை துறந்து நிற்கிறான், 1950-களில் ஆப்ரிக்கா மற்றும் ஃபிஜி தீவு களில் வாழ்ந்த இரண்டாம் தலை முறைத்தமிழன் இன்று தன்னை தமி ழன் என்று அடையாளம் காணமுடி யாத அளவிற்கு அங்கு குடியேறிய வட இந்தியர்களின் பெயர்களை தங்கள் குழந்தைகளுக்கும் சூட்டி இன்று தமிழர்களாக இருந்தும் அவர்கள் மொழியடையாளம் இல்லாமல் போய்விட்டார்கள்.

இந்த நிலை இன்னும் தமிழக நகரங்களில் மெல்ல மெல்ல வந்து கொண்டு இருக்கிறது. இன்னும் ஓரிரு நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்பெயர்கள் இல்லாத நிலை போய் நமது மண்ணிலேயே நமது இன அடையாளத்தை இழந்து வாழும் சூழல் வந்துவிடும் போலிருக்கிறது.

- சரவணா இராசேந்திரன்

தமிழ் ஓவியா said...


நீங்கள் தொடர்ந்து தொலைக்காட்சி பார்ப்பவர்களா?

ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. டி.வி. பார்ப்பவர்களுக்கு வாழ்வில் உடல் ரீதியாக என்ன விளைவுகள் உண்டா கின்றன என்பதைப் பற்றிய ஆராய்ச் சியே அது. தேசிய புள்ளி விவர துறைமற்றும் ஆஸ்திரேலியா நீரிழவு, உடல் பருமன், வாழ்வு முறை ஆராய்ச் சியில் பெறப்பட்ட புள்ளி விவரங்களை வைத்து ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளப் பட்டது. டி.வி. பார்க்கும் பழக்கம் உள்ள சாதாரண ஆஸ்திரேலியர்களின் வாழ்நாள் காலத்தின் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டது. முடிவு அதிர்ச்சி அளிப்பதாக உள்ளது.

பொதுவாக, தினமும் சில மணி நேரம் டி.வி. பார்க்கும் பழக்கமுள்ள ஒருவரின் வாழ்நாள் 4.8 வருடங்கள் குறைவதாக கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 25 வயதுக்கு மேல் உள்ளவர்கள், டி.வி. பார்க்கும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் 22 நிமிடம் வாழ் நாளை இழப்பதாக கணக்கிட்டுள்ளனர். சராசரியாக தினசரி 6 மணி நேரம் டி.வி. பார்ப்பவர்களையும், டி.வி.யே பார்க்காதவர்களையும் ஒப்பிட்டு இந்த முடிவுக்கு வந்தார்கள். உடல் உழைப்பின்றி சும்மா இருப்பது, உடல் பருமனாக இருத்தல், புகைப்பிடித்தல் போன்று தொடர்ந்து டி.வி. பார்ப்பதும் பல பிரச்சினைகளுக்கு காரணமாக அமையும் என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.

வாழ்வு முறையில் நம்முடைய பல பழக்கங்களே நமக்கு பிரச்சினைகள் தோன்ற காரணமாக அமைவதால், நமது அன்றாட நடைமுறைகளை எச்சரிக்கையோடு அமைத்துக் கொள் வதே நல்லது. பின் விளைவுகளையும், கஷ்டங்களையும், நஷ்டங்களையும் தவிர்க்கலாம். கொஞ்சம் மன உறுதியிருந்தால் இதுசாத்தியமே.

தமிழ் ஓவியா said...


ஜாதிப் பேரணிகளுக்குத் தடை:

உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஜாதி அடிப்படையிலான பேரணிகளுக்குத் தடை விதிக்கப்படுவதாக அம்மாநில உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்துள்ளது. இந்த உத்தரவு மாநிலம் முழுவதற்கும் பொருந்தும் என்று தெரிவித்துள்ள நீதிமன்றம், இது தொடர்பாக மாநில அரசு தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் பிரதான கட்சிகளுக்கு அறிவிக்கை அளிக்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளது. மோதிலால் யாதவ் என்ற வழக்குரைஞர் தாக்கல் செய்த பொது நல மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உமாநாத் சிங், மகேந்திரதயாள் ஆகியோரடங்கிய அமர்வு இதற்கான உத்தரவைப் பிறப்பித்தது.

சமீப காலமாக மாநிலத்தில் ஜாதி வாரியான பேரணி, கூட்டங்கள் அதிகம் நடைபெறுகின்றன. அரசியல் கட்சிகள் ஜாதி வாரியாக பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள் மற்றும் வைசியர்கள் என தனித்தனியாக ஜாதி ரீதியில் பேரணி, கூட்டங்களை நடத்துகின்றனர். இது போன்ற கூட்டம், பேரணிகள் மாநிலத்தில் சமூக ஒற்றுமைக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும் என்றும் இது அரசியல் சாசன நடைமுறைக்கு எதிரானது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

மாநில அரசு சார்பில் அட்வகேட் ஜெனரல் புல்புல் கோடியால் ஆஜரானார். இந்த வழக்கில் மத்திய, மாநில அரசுகள் மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் காங்கிரஸ், பா.ஜ.க., சமாஜ்வாதி மற்றும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சிகள் பிரதிவாதிகளாகச் சேர்க்கப்பட்டிருந்தன.

சமீபத்தில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் 40 மாவட்டங்களில் பிராமணர்கள் சம்மேளனம் பேரணி நடத்தியது. இதில் ஒன்றில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி பங்கேற்றார். இதே போல சமீபத்தில் முஸ்லிம் சம்மேளனம் ஆளும் சமாஜ்வாதி கட்சி ஆதரவோடு பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் பேரணியை நடத்தியது.

இந்த இரண்டு சம்பவங்களைத் தொடர்ந்து தொடரப்பட்ட பொது நல வழக்கில் இத்தகைய தீர்ப்பை நீதி பதிகள் அளித்துள்ளனர். காங்கிரஸ், பா.ஜ.க., பகுஜன் சமாஜ் கட்சி மற்றும் சமாஜ்வாதி கட்சிகளுக்கு நீதிமன்றம் அறிவிக்கை அனுப்பியுள்ளது.

தமிழ் ஓவியா said...


அம்பேத்கர், தந்தை பெரியார் வழியில் தொடர்ந்து உழைப்பேன் தொல்.திருமாவளவன் அறிவிப்பு


விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவனின் எடைக்கு எடை நாணயம் மற்றும் பொற்காசுகள் வழங்கப்பட்டது (சென்னை, 16.8.2013).

சென்னை, ஆக.17- ஏழை-எளிய மக்களுக் காக, சமூக நல்லிணக்கத் திற்காக, தமிழக மாநில உரிமைகளுக்காக புரட் சியாளர் அம்பேத்கர், தந்தை பெரியார் வழி யில் தொடர்ந்து உழைப் பேன் என்று தொல். திருமாவளவன் எம்.பி. அறிவித்தார்.

விடுதலை சிறுத்தை கள் கட்சித் தலைவர் தொல்.திருமாவளவனின் பொன்விழா சென்னை யில் நேற்று (16.8.2013) நடைபெற்றது. சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள பெரியார் திடலில் நடை பெற்ற விழாவில் விடு தலை களத்தில் வெடித்த கிழக்கு எனும் தலைப் பில் பாவலர் தணிகைச் செல்வன் தலைமையில் கவியரங்கம் நடைபெற் றது. இதில் கவிஞர்கள் யுகபாரதி, அண்ணா மலை, தமிழமுதன், இளையகம்பன், நந்த லாலா, கிருதியா ஆகி யோர் கலந்துகொண்டு பேசினார்கள். ஜெயா குழுவினரின் நாட்டிய அரங்கமும், ஸ்டீபன் ராயல் குழுவினரின் இசையரங்கமும் நடை பெற்றது. தொல்.திரு மாவளவனுக்கு எடைக்கு எடை நாணயம் மற்றும் பொற்காசுகளும் வழங் கப்பட்டன.

விழாவில் மறைந்த திரைப்பட பாடலாசிரி யர் கவிஞர் வாலி உரு வப் படம் திறக்கப்பட் டது. உருவப் படத்தினை திரைப்பட இயக்குநர் எஸ்.பி.முத்துராமன் திறந்துவைத்தார். நிகழ்ச்சியில் தொல். திரு மாவளவனின் பொன் விழா மலரும் வெளி யிடப்பட்டது.

நிகழ்ச்சியின்போது, தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி. செய்தியாளர்களி டம் கூறியதாவது:-

கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டு 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் 2013 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு வரை பொன்விழாவாக கொண்டாடப்பட்டு, பொற்காசுகள் திரட்டப் பட்டது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு ஒரு தொலைக்காட்சி தொடங்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பொன்விழாவை பயன் படுத்தி, இதுவரை 22 கிலோ தங்கம் திரட் டப்பட்டு இருக்கிறது. பொன்விழாவின் நிறைவு விழாவாக வருகிற 31 ஆம் தேதி சென்னை தேனாம்பேட்டை காம ராஜர் அரங்கில் தி.மு.க. தலைவர் கலைஞர், திராவிடர் கழக தலை வர் கி.வீரமணி, கவிகோ அப்துல் ரகுமான் ஆகி யோர் தலைமையில் வாழ்த்தரங்கம் நடக் கிறது.

நாளை (இன்று) என்னுடைய 51 ஆவது பிறந்தநாள். ஏழை-எளிய மக்களுக்காக, சமூக நல்லிணக்கத்திற்காக, தமிழக மாநில உரிமை களுக்காக புரட்சியாளர் அம்பேத்கர், தந்தை பெரியார் வழியில் தொடர்ந்து உழைப் பேன் என்ற உறுதியை பிறந்தநாள் செய்தியாக தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மத்திய அரசு கொண்டு வருகிற உணவு பாதுகாப்பு சட்ட மசோ தாவை விடுதலை சிறுத் தைகள் கட்சி ஆதரிக் கிறது. ஆனால் அந்த சட் டத்தில் உள்ள தானிய கையிருப்பு இல்லாத நிலையில், சப்டியூட் டாக பணம் வரும் முறையை மாற்றி அமைக்க வேண்டும். ஒரு நபருக்கு 5 கிலோ வில் இருந்து 10 கிலோ வாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். எந்த நிலை யிலும் தானியமாகவே வழங்க வேண்டும்.

இவ்வாறு தொல். திருமாவளவன் கூறி னார்.

தமிழ் ஓவியா said...


431 பெண்கள்


சென்னைப் பல் கலைக் கழகத்தில் நேற்று பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றுள்ளது. முதல் அமைச்சர் மாண்புமிகு ஜெயலலிதா கலந்து கொண்டு பட்டமளிப்புரை நிகழ்த்தியுள்ளார். இதில் குறிப்பிடத்தக்கது என்ன? முனைவர் பட்டம் (ஞா.ன) பெற்றவர்கள் மொத்தம் 980 என்பதில் பெண்கள் மட்டும் 431 எனும் தேனினும் இனிக் கும் சுவைக்கும் தகவ லாகும்.

ஒரு கணம் நினைப் போம்! அடுப்பூதும் பெண் களுக்குப் படிப்பு எதற்கு என்றனர். (இன்று ஊது கிற அடுப்பே கிடையாது - அது வேறு!)
பெண்களும், வைஸ் யர்களும் சூத்திரர்களும் பாவ யோனியில் பிறந்த வர்கள் என்கிறது கீதை. (அத்தியாயம் 9 - சுலோ கம் 3)

பெண்களையும், பிராமணரல்லாதாரையும் கொல்லுவது பாதகமா காது என்கிறது மனு தர்மம்.
(அத்தியாயம் 11 -சுலோகம் 65)

பால்யத்தில் தகப்பன் ஆக்ஞையிலும், யௌவனத்தில் கணவன் ஆக்ஞையிலும், கணவன் இறந்தபின் பிள்ளைகள் ஆக்ஞையிலும் இருக்க வேண்டியதல்லாமல் ஸ்திரிகள், தன் சுவாதீன மாக ஒரு போதும் இருக் கக் கூடாது என்று கூறு வதும் மனுதர்மம் தான். (அத்தியாயம் 5 சுலோகம் 148).
பொதுவாக இந்து சமூகத் தத்துவப்படி எல்லா ஜாதி பெண்களும் பஞ்சமர்களுக்குக் கீழ்ப் பட்டவர்கள்தான்.
இத்தகு ஒரு சமூக அமைப்பில் ஆண்களுக்கு நிகராகப் பெண்கள் ஒரே பாய்ச்சலாக டாக்டரேட்! பட்டம் பெறுகிறார்கள் என்றால் இதன் விளைச் சலை ஒரு கணம் எண் ணிப் பார்ப்போம்.

மனுதர்மத்தைக் கொளுத்திய தந்தை பெரியாரை நன்றியுடன் நினைவு கூர்வோம். பெண்ணுரிமை பற்றி 1925-களில் பேசிய தன்மான இயக்கத்தை நினைவுத்துப் பார்ப்போம்!

கல்விக் கண்களைத் திறந்தவர் என்று தந்தை பெரியார் அவர்களால் அடையாளம் காட்டப்பட்ட பச்சைத் தமிழரை நெஞ்சில் நிறுத்துவோம்.
சமூக நீதிக்கான விதை விதைத்து வளர்த்த திராவிட இயக்கத்தை நீதிக்கட்சியை நினைத்து நெக்குறுவோம்!
வாழ்க பெரியார்!
குறிப்பு: உலகில் பெண்களுக்கான முதல் பொறியியல் கல்லூரி யான பெரியார் மணி யம்மை மகளிர் பொறி யியல் கல்லூரி தஞ்சை வல்லத்தில் 1988இல் துவக்கப்பட்டது. - மயிலாடன்

தமிழ் ஓவியா said...


பகத் சிங் சர்ச்சை தேவையற்றது பிரதமர் கருத்து


புதுடில்லி, ஆக. 18- இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட சரித்திரத் தில் பகத்சிங்கின் பங்க ளிப்பை நீக்கிவிட முடி யாது என்றும் அவரது தியாகி அந்தஸ்து பற்றிய சர்ச்சை தேவையற்றது என்றும் பிரதமர் மன் மோகன் சிங் கூறியி ருக்கிறார்.

புதுடில்லியில் இது குறித்து சனிக்கிழமை அவர் வெளியிட்ட அறிக் கையில் தெரிவித்திருப் பதாவது: தேசத்தின் நலனுக்காக பகத் சிங் செய்த மகத்தான தியா கத்தை யாரும் மறுக்க முடியாது.

இது தொடர்பாக ஆவணங்கள் இருக் கிறதா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை. அவரது தியாகம் ஆவ ணங்களைச் சார்ந்த விஷயமல்ல.
இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட சரித்திரத்தை பற்றிப் பேசும்போது பகத்சிங்கின் பங்க ளிப்பை நீக்கிவிட முடி யாது. பெருமை மிகுந்த நமது தேசிய பாரம்பரி யத்தின் ஒரு பகுதியாக அவர் இருக்கிறார்.

இந்தியாவின் சிறந்த எதிர்காலத்தையொட்டி, பகத்சிங்கும் மற்ற சுதந் திரப் போராட்ட வீரர் களும் செய்த உயிர் தியா கத்துக்காக நம் நாடு என் றென்றும் நன்றிக்கடன் பட்டிருக்கிறது.

இது தொடர்பாக சர்ச்சை எழுவது அர்த்த மற்றது. அது நமது சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் பட்ட துன்பத் தையும், செய்த தியாகத் தையும், புண்படுத்துவ தாக அமைந்துவிடும். இது போன்ற சர்ச்சை யைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்று பிரதமர் தமது அறிக்கையில் குறிப்பிட் டிருக்கிறார்.
முன்னதாக பகத் சிங், ராஜ்குரு, சுக்தேவ் ஆகியோர் தியாகிகளாக அறிவிக்கப்பட்டார்களா என்று தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் கேட்கப்பட்டது.
இதற்கு பதிலளித்த மத்திய உள்துறை அமைச்சகம், இது தொடர்பாக எந்த ஆவ ணமும் இல்லை என்று பதில் அளித்தது. இத னைத் தொடர்ந்து பிர தமர் அறிக்கை அளித் திருக்கிறார்.

தமிழ் ஓவியா said...


இலங்கை - காமன்வெல்த் மாநாட்டில் இந்தியா கலந்து கொண்டால்... தமிழர் இல்லங்களில், வணிக நிலையங்களில் கறுப்புக் கொடி! மாபெரும் இரயில் நிறுத்தப் போராட்டம்!- டெசோ தலைவர் கலைஞர் போர்ப் பிரகடனம்!

சென்னை, ஆக.18- தமிழர்களின் ஒட்டுமொத்த உணர்வுகளை மத்திய அரசு மதித்திட வேண்டும் அதை அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது எனவும் இலங்கையில் நடைபெறும் காமன் வெல்த் மாநாட்டில் இந்தியா கலந்து கொண்டால் தமிழர்கள் இல்லங்கள் தோறும், வணிக நிலையங்கள்தோறும் கறுப்புக் கொடி ஏற்றப்படும் என்றும், ரயில் மறியல் நடைபெறும் என்றும் மத்திய அரசுக்கு டெசோ தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து தி.மு.க. தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் விடுத்துள்ள அறிக்கை வருமாறு:-

இலங்கை விடுதலை அடைவதற்கு முன்பும், விடுதலை அடைந்த பின் னரும்; பண்டித நேரு, அன்னை இந்திரா அம்மையார், இளந்தலைவர் ராஜீவ் ஆகியோர் காலத்திலும்; ஈழத் தமிழர்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட எந்த ஒப்பந்தத்தையும் நிறைவேற் றாமல் அவற்றை மீறி, சர்வதேசக் கண் ணோட்டத்தில் நம்பகத் தன்மையை முழுவதுமாய் இழந்து நிற்கிறது இலங்கை. இந்தியாவுக்கும், தமிழர் களுக்கும், தமிழக மீனவர் களுக்கும் எதிராகவே இலங்கை தொடர்ந்து நடவடிக்கையை மேற் கொண்டு வருகிறது.

13ஆவது சட்டத் திருத்தம்

ராஜீவ் காந்தி - ஜெயவர்த்தனா ஒப்பந்தத்தின் படி உருவான இலங்கை அரசமைப்பின் 13ஆவது சட்டத் திருத்தத்தை நீர்த்துப் போகச் செய் வதற்கான அனைத்து வகை முயற்சி களையும் சிங்களப் பேரினவாத அரசு தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது. இன்றைக்கு வந்துள்ள செய்தியில் கூட, கச்சத் தீவு அருகே மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது எல்லை தாண்டியதாக இலங்கைக் கடற்படை யினரால் கைது செய்யப்பட்ட 49 மீனவர்களில் 8 பேர் மட்டுமே விடு தலை செய்யப் பட்டிருக்கிறார்கள். எஞ்சிய 41 பேருக்கு ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி வரை சிறைக்காவலை நீட்டித்து மன்னார் மாவட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. தமிழக மீனவர்களைக் கைது செய் வதும், அவர்களை இலங்கைக்குக் கொண்டு சென்று நீதி மன்றத்தில் நிறுத்துவதும், அண்மைக் காலமாக தொடர்ந்து இலங்கைக் கடற்படை யினர் கடைப்பிடித்து வரும் நடை முறையாகும். தமிழக மீனவர்களின் கதி பற்றி நமது வேண்டுகோளின்படி இந்திய அரசு இலங்கைக்குப் பல முறை கடிதங்களை எழுதியும், தூது வரை அழைத்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் அதைப் பற்றி இலங்கை அரசு இம்மியளவுகூட காதில் போட்டுக் கொள்வதாகத் தெரிய வில்லை. இந்தச் சூழ்நிலையிலேதான் தமிழகத்திலே உள்ள அனைத்துக் கட்சியினரும், ஏன் அனைத்துத் தமிழ் மக்களும், உலகத் தமிழர்களும் ஒருமனதாக இந்திய அரசு நவம்பர் திங்களில் இலங்கையில் நடைபெறும் காமன்வெல்த் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளக் கூடாது என்று வேண்டிக் கேட்டுக் கொண்டு வருகிறார்கள். ஆனால் காமன்வெல்த் நாடுகளின் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்க வரும்படி பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அவர்களுக்கு நேரில் அழைப்பு விடுப்பதற்காக 18-8-2013 அன்று இலங்கை வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜி.எல். பெரீஸ், டெல்லிக்கு வருவதாக செய்தி வந்துள்ளது. இந்திய அரசு புறக்கணித்தால்... இந்த நேரத்தில் இந்தியப் பிரதமர்; தமிழர்களின் கோரிக்கையை அலட் சியப்படுத்தாமல்; மனதிலே கொண்டு, இலங்கையில் நடைபெறும் காமன் வெல்த் மாநாட்டில் இந்தியா கலந்து கொள்ளாது என்று திட்டவட்ட மாகவும், வெளிப்படையாகவும் தெரிவிக்க வேண்டுமென்று வலியுறுத் திக் கேட்டுக் கொள்கிறேன். இந்த வேண்டுகோளையும் இந்திய அரசு புறக் கணிக்குமானால், காமன்வெல்த் மாநாட்டில் இந்தியா கலந்து கொள் கின்ற நிகழ்வைக் கண்டித்து, தமிழ் மக்களின் உணர்வையும், கண்டனத் தையும் வெளிப்படுத்த; அந்நாளில் தமிழர் இல்லங்கள்தோறும், வணிக நிலையங்கள் தோறும் கறுப்புக் கொடி ஏற்றுதல், ரயில் நிறுத்தப் போராட்டம் போன்றவைகளில் ஈடு பட நேரிடும் என்பதை மத்திய அரசுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இவ்வாறு தி.மு.க. தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.